Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Liepa
    2022     
 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMUI

PRIEMONĖS TIKSLAS

Skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Priemonei įgyvendinti Telšių rajono savivaldybėje skirta 28 452,00 Eur, iš kurių 569,00 Eur Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, paskirtų  Priemonei administruoti, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti.

Priemonei įgyvendinti 2022 m. gegužės 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. A1-633 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Telšių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

GALIMI PAREIŠKĖJAI  

1. bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;

2. jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 45 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

FINANSUOTINOS VEIKLOS

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu.

2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

4. veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV 314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);

5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;

6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc., projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

1.  projekto veiklos  skirtos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (nurodyta kiek asmenų, kokios veiklos);

   2. į projektą įtraukta bent viena tinkama finansuoti veikla, nurodyta Aprašo 12.1–12.4 papunkčiuose;

   3. projekto veiklos skirtos jaunimui;

   4. daugiau nei pusė projekto veiklų skirta gyvenamosios vietovės bendruomenei (ne tik organizacijos, nurodytos Aprašo 4 punkte, nariams).

Priemonės įgyvendinimui lėšos paskirstytos Telšių rajono savivaldybės seniūnijoms, vadovaujantis gyventojų skaičiumi seniūnijoje 2022 m. sausio 1 d. ir nustatyta didžiausia bei mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma sekančiai:

Eil. Nr.

Teritorijos pavadinimas

Gyventojų skaičius           (2022 m. sausio 1 d.)

Lėšos (Eur)

1.

Degaičių sen.

1924

1248

2.

Gadūnavo sen.

1697

1100

3.

Luokės sen.

1550

1005

4.

Nevarėnų sen.

1382

896

5.

Ryškėnų sen.

2440

1582

6.

Tryškių sen.

2384

1546

7.

Upynos sen.

1602

1039

8.

Varnių sen.

3139

2036

9.

Viešvėnų sen.

2361

1531

10.

Žarėnų sen.

955

750

11.

Telšių miesto sen.

23364

15150

Iš viso:

42798

27883

 

  • Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės  biudžeto lėšų suma  - 200,00 Eur;
  • Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000,00 Eur.

Projektai aprašomi užpildant paraišką  ir projekto įgyvendinimo sąmatą (1 ir 1.1 priedai).


PARAIŠKŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKA

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu, t.y. skenuotą paraišką su lydraščiu ir pridedamais dokumentais siųsti į savivaldybės el.p. [email protected]  arba su lydraščiu registruotu paštu arba įteikdami asmeniškai Savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriuje (101 kab.) adresu: Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai.
              Telšių rajono savivaldybės Teisės ir administravimo skyriaus darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8. 00 val. iki 17.00 val. be pietų pertraukos, penktadieniais nuo 8. 00 val. iki 15.45 val. pietų pertrauka 12.00 val. iki 12.45 val.

DOKUMENTAI,  KURIUOS REIKIA PATEIKTI

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurių tvirtinimo tvarką savivaldybė nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos apraše kopijas:

1. pareiškėjo steigimo dokumento (religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;

2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);

4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

6. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

Dokumentų, nurodytų 1 ir 3 punktuose, kopijas pateikti privaloma. Dokumentų, nurodytų 2, 4 ir 5 punktuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose punktuose nustatytas sąlygas.

KITA INFORMACIJA

Paraiškas vertins Vertinimo komisija.

Su atrinktų projektų vykdytojais bus pasirašomos Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys (3 priedas).

Projekto vykdytojai privalės įgyvendinti projektus, siekti projekto tikslų, rezultatų ir kiekvieną ketvirtį savivaldybės administracijai teikti Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Valstybės biudžeto lėšos, pervestos projektų vykdytojams Priemonei įgyvendinti, turi būti laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrinant atskirą nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų apskaitą, racionalų jų naudojimą.

Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti, Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus lėšų naudojimo principo.

Projekto vykdytojas turi teisę ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 31 d. prašyti pakeisti patvirtintą išlaidų sąmatą, nekeisdamas numatytų vykdyti veiklų. Prašymas tikslinti išlaidų sąmatą galės būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų.

Projektui skirtos lėšos bus laikomos panaudotomis tinkamai, jei atitiks Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytą tikslinę paskirtį, reikalavimus ir jeigu bus pasiekti paraiškoje bei Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai.

Projekto vykdytojas privalo viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, vykdymo eigą ir rezultatus (pvz.: informuoja apie planuojamus renginius ar veiklas, dalijasi vaizdo medžiaga internete ir / ar viešose skelbimų lentose ir kt.). Viešindamas projektą, Projekto vykdytojas turi nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Ministerija, ir naudoti Ministerijos logotipą.

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO TERMINAS

Paraiškos priimamos nuo 2022 m.  gegužės 25 d. iki 2022 m. birželio 23 d.  15.00 val.

Už priemonės įgyvendinimą atsakinga Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Geidukienė.

PRIDEDAMA:

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Geidukienė, tel. 8 444 56 186, mob. 8 608 64810, el. paštas [email protected] (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val.,, penktadienį 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Liuda Trijonienė, tel. ((8 444) 56191, el.p. [email protected]. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos

 

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra