Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gegužė
    2021     
 

 

 

DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS

 .

 

 

 

SKELBIAMAS KONKURSAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARNIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbimo Nr.: 69590
Skelbimo data: 2021-03-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga:    Telšių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
Pareigos:    Direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 7.00

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARNIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centro direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas, pareigybės kodas – 112035.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – vadovauti Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centrui (toliau – Kultūros centras) bei atsakyti už jo veiklą ir veiklos rezultatus.
4. Pareigybės pavaldumas –direktorius tiesiogiai pavaldus Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) merui, atskaitingas – Savivaldybės tarybai.

II. REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktorius turi atitikti:
5.1. šiuos bendruosius reikalavimus:
5.1.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
5.1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srityje;
5.2. šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.2.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su Kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
5.2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamo regiono arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
5.2.3. išmanyti atitinkamo regiono kultūros savitumą;
5.2.4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
5.2.5. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;
5.2.6. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
5.2.7. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
5.2.8. mokėti organizuoti ir planuoti Kultūros centro darbą;
5.2.9. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
5.2.10. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.2.11. mokėti užsienio kalbą;
5.2.12. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
5.2.13. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
5.2.14. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

III. DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Direktorius vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal nustatytą pareigybių sąrašą ir neviršydamas nustatyto didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus priima į darbą ir atleidžia Kultūros centro darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
6.2. nustato Kultūros centro darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientus), tarnybinių atlyginimų priedus bei priemokas, vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, neviršydamas darbo užmokesčio fondo;
6.3. skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas;
6.4. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kvalifikaciją;
6.5. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, saugos ir sveikatos instrukcijas, pasirašo kitus dokumentus;
6.6. Kultūros centro vardu pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, sudaro sandorius;
6.7. užtikrina Kultūros centro finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
6.8. užtikrina saugias darbuotojų darbo sąlygas;
6.9. leidžia Kultūros centro veiklą reguliuojančius įsakymus, atstovauja Kultūros centro interesams teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
6.10. užtikrina savo ir kitų Kultūros centro darbuotojų tarnybinės veiklos skaidrumą;
6.11. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, imasi priemonių racionaliems, naudingiems pasiūlymams įgyvendinti;
6.12. naudoja skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą paskirtį ir programų sąmatose nustatytoms priemonėms finansuoti;
6.13. užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;
6.14. stebi, analizuoja, vertina Kultūros centro veiklą ir rengia metinę Kultūros centro veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai;
6.15. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms kultūros programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
6.16. tvirtina metines Kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas ir planus;
6.17. vadovauja kultūros ir meno programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
6.18. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų teisėtą vykdymą Kultūros centre;
6.19. tobulina personalo valdymo procesą;
6.20. garantuoja savo tarnybinės veiklos skaidrumą;
6.21. kontroliuoja gautos labdaros ir paramos tikslingą panaudojimą;
6.22. parengia Kultūros centro praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;
6.23. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi su Kultūros centro veikla susiję klausimai;
6.24. dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį paskiriamas Savivaldybės mero potvarkiu, darbe;
6.25. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Savivaldybės meru ir Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau — Administracija) Kultūros ir turizmo skyriaus vedėju;
6.26. direktorius negali dirbti kito darbo nesuderinęs su Savivaldybės meru;
6.27. direktorius privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą apie nusišalinimą pranešti raštu Savivaldybės merui.

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Direktorius atsako už:
7.1. Kultūros centrui keliamų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
7.2. Kultūros centro finansinės ūkinės veiklos organizavimą ir veiklos rezultatus;
7.3. paskesniąją finansų kontrolę Kultūros centre;
7.4. norminių teisės aktų įgyvendinimą Kultūros centro veikloje;
7.5. teisingą Kultūros centro lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą laiku už panaudotas lėšas, buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą;
7.6. atlyginimo darbuotojams apskaičiavimą ir išmokėjimą laiku, atsiskaitymą su valstybės biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondo įstaiga;
7.7. tinkamos kvalifikacijos įstaigos personalo parinkimą;
7.8. Kultūros centrui patikėto turto saugumą, materialinės bazės kūrimą ir naudojimą, dėl jo kaltės įstaigai padarytus nuostolius, šiurkščius darbo drausmės pažeidimus;
7.9. Kultūros centro darbo tvarką, saugą darbe, priešgaisrinę saugą, elektros saugą įstaigoje, darbuotojų saugos darbe mokymą ir instruktavimą;
7.10 teisingą darbo krūvio paskirstymą darbuotojams;
7.11. pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
_____________________
Informacija apie įstaigą:    Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 305674931, S. Daukanto g. 8, Varniai, Telšių r.
Dokumentų pateikimo būdas:    el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)


Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra