Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gegužė
    2021     
 

 

 

DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS

 .

 

 

 

SKELBIAMAS KONKURSAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽEMAITIJOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbimo Nr.: 69619
Skelbimo data:2021-03-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga:    Telšių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
Pareigos:    Direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Darbo vieta (miestas):Telšiai


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽEMAITIJOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos Žemaitijos turizmo informacijos centro (toliau – Centro) direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybė yra priskiriama III įstaigų grupei.
2. Direktoriaus pareigybės lygis – A2.
3. Direktorius į pareigas priimamas konkurso būdu.
4. Direktorius yra Centro įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Telšių rajono savivaldybės (toliau — Savivaldybės) biudžeto ir Centro uždirbamų pajamų.
5. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti Centro įstatuose numatytus tikslus ir funkcijas.
6. Pareigybės pavaldumas – direktorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui, atskaitingas – Savivaldybės tarybai.
7. Direktorių skiria ir atleidžia Telšių rajono savivaldybės meras įstatymų nustatyta tvarka.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Direktorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti aukštąjį koleginį vadybos studijų arba socialinių mokslų studijų krypties profesinio bakalauro išsilavinimą;
8.2. gerai mokėti valstybinę lietuvių ir vieną užsienio kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, įstatyminius ir normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius turizmo sektorių, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis;
8.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius verslą ir turizmą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą bei parengtų teisės aktų apskaitą;
8.4. išmanyti Telšių rajono situaciją ir problematiką turizmo srityje.

III. CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOS

9. Direktorius vykdo šias funkcijas:
9.1. vadovauja Centro darbui, ūkinei veiklai, rengia ir įgyvendina jo veiklos planus;
9.2. organizuoja Centro visuotinius dalininkų susirinkimus, pagal suteiktus įgaliojimus užtikrina juose priimtų sprendimų vykdymą;
9.3. pateikia visuotiniam dalininkų susirinkimui Centro veiklos ataskaitą;
9.4. vadovaudamasis Centro įstatais, įstaigos vardu sudaro sandorius, kontraktus, sutartis;
9.5. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, užtikrina Centro turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
9.6. vadovauja Centro personalui (administracijai), priima ir atleidžia darbuotojus, suderinęs su dalininkais nustato darbuotojų pareigybių skaičių, atlyginimo koeficientus, premijavimo tvarką;
9.7. ruošia ir tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, organizuoja darbuotojų saugą, priešgaisrinę apsaugą;
9.8. leidžia įsakymus, reguliuojančius Centro veiklą;
9.9. atstovauja Centrui teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, derybose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, plėtoja respublikinius ir tarptautinius ryšius;
9.10. kontroliuoja ir organizuoja Centro darbuotojų darbą, paskirsto užduotis centro darbuotojams, užtikrina jų darbo laiko apskaitą, skiria Centro darbuotojams paskatinimus ir nuobaudas;
9.11. užtikrina Centro darbuotojams normalias darbo sąlygas, skatina jų iniciatyvą, kontroliuoja saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
9.12. sudaro sąlygas Centro darbuotojų kvalifikacijai kelti;
9.13. kaupia Centro archyvą, garantuoja tinkamas sąlygas sukauptai medžiagai saugoti;
9.14. pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų bei darbo grupių veikloje;
9.15. organizuoja Centro bendradarbiavimą su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis;
9.16. atstovauja Centrui kitose institucijose;
9.17. atsako už informacijos paskleidimą visuomenei apie Centro vykdomas programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, paslaugas;
9.18. vykdo kitas pareigas, numatytas Centro įstatuose;
9.19. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Telšių rajono savivaldybės meru ar jo įgaliotu asmeniu;
9.20. teikia savo veiklos metinę ataskaitą Telšių rajono savivaldybės tarybai.

IV. CENTRO DIREKTORIAUS TEISĖS

10. Direktorius turi teisę:
10.1. reikalauti, kad darbuotojai laiku ir kokybiškai vykdytų Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, dalininkų susirinkimo nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, turto ir aplinkos apsaugos reikalavimus, įstaigos vadovo įsakymus;
10.2. teikti pasiūlymus dalininkų susirinkimui, Centro tarybai darbo organizavimo ir valdymo tobulinimo klausimais;
10.3. kelti kvalifikaciją, dalyvauti savišvietos, visuomeninių susivienijimų veikloje;
10.4. įgyvendinti visas reikiamas priemones Centro ritmingam darbui bei turimų išteklių racionaliam naudojimui užtikrinti;
10.5. gauti metodinę pagalbą ir informaciją, būtiną numatytoms pareigoms kokybiškai atlikti;
10.6. laisvai pasirinkti darbo organizavimo metodus, būdus ir formas;
10.7. skatinti ir bausti darbuotojus už atitinkamus darbo rezultatus;
10.8. dalininkams pritarus, reorganizuoti Centrą, įgyvendinti struktūrinius pakeitimus.

V. CENTRO DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ

11. Direktorius atsako:
11.1. už Centro administracinę ir ūkinę veiklą, Centro materialinės bazės kūrimą ir tausojimą, saugą darbe, priešgaisrinę saugą, turto ir aplinkos apsaugą;
11.2. už Centro įstatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą laiku;
11.3. už teisingą darbo krūvio paskirstymą Centro darbuotojams;
11.4. už Centro lėšų tikslingą ir teisėtą panaudojimą, išlaidų sąmatų sudarymą ir vykdymą, neviršijant patvirtintų lėšų sumų, už paskirstytų lėšų efektyvų panaudojimą;
11.5. už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, norminių teisės aktų, dalininkų susirinkimo nutarimų įgyvendinimą;
11.6. už vidaus darbo tvarkos reikalavimų vykdymą;
11.7. už paskesniąją finansų kontrolę;
11.8. už savo pareigų netinkamą vykdymą direktorius atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
___________________
_______
Informacija apie įstaigą:    Viešoji įstaiga, įstaigos kodas 180885297, Turgaus a. 21, Telšiai
Dokumentų pateikimo būdas:    el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)


Dokumentai teikiami iki 2021 m. balandžio 8 d. įskaitytinai.Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra