2022-02-09 Atnaujinimo data: 2024-04-16
Spausdinti

Švietimas ir sportas

 

Švietimo naujienos

[[#ex]]


Švietimo įstaigos

Švietimo įstaigos pavadinimas

Įgyvendinamos ugdymo programos

Gimnazijos

 

Telšių "Džiugo" gimnazija Pagrindinio ugdymo programos II dalis, vidurio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija Pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių Žemaitės gimnazija Pagrindinio ugdymo programos II dalis,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa,  individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Progimnazijos

 
Telšių „Ateities” progimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa,  pagrindinio ugdymo programos I dalis, individualizuotos pagrindinio ugdymo programos I dalis, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių „Atžalyno“ progimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis, individualizuota pradinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, socialinių įgūdžių ugdymo programa, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių „Germanto“ progimnazija Pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių „Kranto“ progimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis, individualizuotos pagrindinio ugdymo programos I dalis, neformaliojo vaikų švietimo programos.

Pagrindinės

 
Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Daugiafunkciai centrai

 
Telšių r. Buožėnų mokykla-daugiafunkcis centras Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Ubiškės daugiafunkcis centras Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Ikimokyklinio ugdymo

 
Telšių lopšelis-darželis „Berželis” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Eglutė” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Mastis” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Saulutė” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Neformaliojo ugdymo įstaigos

 
Telšių meno mokykla Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa, pradinio muzikinio ugdymo programa, pagrindinio muzikinio ugdymo programa, suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa, ankstyvojo dailės ugdymo programa, pradinio dailės ugdymo programa, pagrindinio dailės ugdymo programa, suaugusiųjų saviraiškos dailės ugdymo programa.
Telšių sporto ir rekreacijos centras Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių švietimo centras Švietimo pagalbos įstaiga.

 


Bendrasis ugdymas


Ikimokyklinis / priešmokyklinis  ir pradinis ugdymas


Neformalusis vaikų švietimas


Neformalusis suaugusiųjų švietimas

NAUJIENOS

Savivaldybės teisės aktai

 • Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 metų veiksmų planas
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas 

Kita informacija

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriumi paskirtas Telšių švietimo centras

Informaciją teikia:

Nijolė  Vaičekauskė, tel. 8 600 98372, el. p. nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
Daiva Tūmienė, tel. 8 616 86811, el. p. daiva.tumiene@telsiai.lt 
 

Šalies teisės aktai

Nuorodos


Pasiekimai

2024 metų brandos egzaminų bazinė mokykla – Telšių „Džiugo“ gimnazija (Sedos g. 29, Telšiai, tel. 8 444 60234, el. paštas sekretore@dziugogimnazija.lt).

    Su 2023 m. egzaminų ir patikrinimų rezultatais susipažinti galite čia

    Su 2022 m. egzaminų ir patikrinimų rezultatais susipažinti galite čia

 


Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymas

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai 
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai organizuojami ir vykdomi Telšių „Džiugo“ gimnazijoje (Sedos g. 29, Telšiai, 87113) pagal Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtintą metinį tvarkaraštį.

Bazinė mokykla paskirta ir komisija sudaryta Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A1-226 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos skyrimo“.

Patvirtinus naują egzaminų organizavimo tvarką (naują tvarką galite pažiūrėti čia.), Telšių „Džiugo“ gimnazija registracijos į egzaminus nevykdo.
Kandidatų norinčių gauti nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, taip pat siekiančių įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, registracija vykdoma MIGRIS sistemoje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl  Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimai.

Valstybinės kalbos testų pavyzdžiai pateikiami čia.

Informacija apie egzaminus teikiama tel. (8 444) 60 234.
Daugiau informacijos galima rasti:

 • Telšių „Džiugo“ gimnazijos interneto svetainėje
 • Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje
 • Renata Buivydienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 444 60278, el. p. renata.buivydiene@telsiai.lt

Projektai / programos

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

 

Projekto Nr. 10-012-P-0001               

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

 

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

 

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Telšių rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas, infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas, mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas.

Lyderystės veikiant sričiai numatoma skirti apie 200 tūkst. Eur. Šios lėšos bus naudojamos sukurti mokinių kritinį mąstymą ir demokratiškumą skatinančią erdvę „Design thinking“, organizuoti mokymus, kompetencijų stiprinimą vadovams ir pedagogams lyderystės, bendradarbiavimo srityse, įdiegti 360° grįžtamąjį ryšį mokyklose, diegti mentorystės kultūrą rajone (Mentorių grupės steigimas), vesti edukacijas ir lyderystės mokymus rajono mokiniams.

Įtraukliojo ugdymo sričiai suplanuota apie 840 tūkst. Eur. Numatytos veiklos: pritaikyti mokyklų patalpas neįgaliesiems (sanitarinius mazgus, pandusus, laiptų keltuvus, liftus), įrengti sensorines patalpas, įsigyti įrangą ir mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įdiegti diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo modelį su Scoolsy platforma, pravesti mokymus pedagogams ir vadovams, bendradarbiauti su neįgaliųjų asociacijomis, mokyklomis, vykdančiomis įtraukųjį ugdymą šalyje ir užsienyje bei sukurti mobilią įtraukiojo ugdymo ekspertų grupę.

Kultūrinio ugdymo sričiai skiriama apie 540 tūkst. Eur. Iš šių lėšų planuojama sukurti multimedijų centrą, nupirkti lauko instrumentus, įrangą multimedijų centrui, kelti vadovų ir pedagogų kvalifikaciją kultūrinio ugdymo, vizualinių medijų panaudojimo srityse, vykdyti kino, muzikos, skaitmeninių multimedijų kūrimo ir demonstravimo veiklas, mokyti mokinius medijų raštingumo.

STEAM ugdymo sričiai suplanuota apie 1,1 mln. Eur. Už šias lėšas bus įrengti STEAM kabinetai, informacinių technologijų klasės, „lauko klasė“, nupirkti baldai, IKT priemonės, laboratorijų įrangos, įsigytos personalizuoto ugdymo platformos licencijos, keliama mokytojų kvalifikaciją STEAM srityje, parengti integruotų STEAM laboratorinių darbų aprašai, vykdyti projektinius darbus su Vilnius TECH „Ateities inžinerija“, organizuoti konkursus, olimpiadas mokiniams, vesti interaktyvias, personalizuotas STEAM pamokas ir kt.

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

1) Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis: nuo 74,85 proc. (6-10 balų) iki 78,85 proc. (6-10 balų); 

2) Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis: nuo 19,02 proc. (6-10 balų) iki 28,02 proc. (6-10 balų);

3) Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis: nuo 6,99 proc. iki 2 proc.; 

4) Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose: (nuo 11,24 iki 11,8); 

5) Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

6)   Išaugusi švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (nuo 51,60 proc.  iki 78 proc.), 27,86 proc. – neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių skaičius (nuo 57,14 proc. iki 85 proc.), 7,42 proc. – tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (nuo 82,58 proc. iki 90 proc.).

 

„Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Telšių rajono savivaldybės taryba 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-327 „Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas““ pritarė Telšių rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ projekte „Karjeros specialistų tinklų vystymas“.

Telšių rajono savivaldybės administracija 2022 m. spalio 20 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė jungtinės veiklos sutartį Nr. S-20419 / VD-2022-00851 projekto tikslams įgyvendinti. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Karjeros specialistų tinklo vystymas | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt)

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Tuo tikslu Telšių švietimo centre įdarbinti karjeros specialistai teiks profesinio orientavimo paslaugas rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Apie karjeros specialistų vykdomas veiklas rajone daugiau: Telšių švietimo centras | Facebook

Projektas „Kokybės krepšelis“

Projektas „Kokybės krepšelis“  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019–2023 m. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Telšių rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-358 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį““ pritarė Telšių rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui  Nacionalinės švietimo agentūros (toliau –NŠA) vykdomame projekte.

Telšių rajono savivaldybės administracija 2019 m. lapkričio 28 d. su Nacionaline švietimo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ partnerystės sutartį Nr. S-16870 / KK7-2.

Daugiau informacijos apie projektą adresu: https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis/  ir čia

Projekto  I etape  dalyvauja šios mokyklos:

 Projekto II etape   dalyvauja šios mokyklos:

Projekto „Kokybės krepšelis“ kontaktinis asmuo savivaldybėje – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tūmienė, tel, (8 444) 60 202, mob. +37 616 86 811, el. p. daiva.tumiene@telsiai.lt

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  

Telšių rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvavo projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

 • 2021-12-29 Baigti remonto darbai
 • 2020-10-09 Pradėti patalpų remonto darbai
 • 2018-10-26 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Telšių švietimo centru.
 • 2018-10-26 Pasirašytas susitarimas su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru dėl STEAM kūrimo ir įveiklinimo
 • 2018-10-25 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro Telšių apskrities teritorijoje kūrimo“ 

Švietimo lyderių bendrija

Telšių rajono savivaldybės švietimo lyderių bendrijos (TŠLB) pagrindinis tikslas – inicijuoti lyderystės vystymąsi savivaldybės švietimo įstaigose, dalyvauti formuojant bendrąją švietimo politiką savivaldybės lygmeniu ir burti švietimo bendruomenes ir socialinius partnerius sėkmingo vaiko ugdymui(si). Iniciatyva, suburti švietimo lyderių bendriją gimė projekto „Lyderių laikas 2“ įgyvendinimo metu.

Planavimo dokumentai ir ataskaitos


Kita naudinga informacija

Darbo pasiūlymai

Vaikų ​​​​​​vasaros poilsis 

Pažymėjimų ir brandos atestatų dublikatų išdavimas 


Aktualūs teisės aktai


Sportas

Sporto naujienos  

Teisės  aktai:

Telšių rajono savivaldybės sporto taryba:

 1. Vitalijus Barkevičius – asociacijos FK „Bygvitas“ pirmininkas;
 2. Vacys Butkus – Telšių sporto ir rekreacijos centro direktorius;
 3. Rolandas Ladyginas – viešosios įstaigos „Sportas miške Telšiai“ atstovas;
 4. Tomas Lekavičius – Telšių rajono savivaldybės tarybos narys;
 5. Sigitas Motuzas – Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešvėnų seniūnijos seniūnas; 
 6. Redas Noreikis – Degaičių sporto klubo atstovas;
 7. Jolita Stanevičienė – fizinio rengimo trenerė;
 8. Emilis Vaizgėla – viešosios įstaigos „Žemaitijos legiono kelias“ direktorius;
 9. Inga Zeniauskienė – Telšių rajono neįgaliųjų sporto klubo „Galia“ trenerė;
 10. Donatas Želvys – Telšių rajono seniūnijų fizinio aktyvumo specialistų atstovas.

 

[[#ex]]