2022-02-09 Atnaujinimo data: 2023-11-08
Spausdinti

Švietimas ir sportas

 

Švietimo naujienos

[[#ex]]


Švietimo įstaigos

Švietimo įstaigos pavadinimas

Įgyvendinamos ugdymo programos

Gimnazijos

 

Telšių "Džiugo" gimnazija Pagrindinio ugdymo programos II dalis, vidurio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija Pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių Žemaitės gimnazija Pagrindinio ugdymo programos II dalis,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa,  individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Progimnazijos

 
Telšių „Ateities” progimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa,  pagrindinio ugdymo programos I dalis, individualizuotos pagrindinio ugdymo programos I dalis, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių „Atžalyno“ progimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis, individualizuota pradinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, socialinių įgūdžių ugdymo programa, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių „Germanto“ progimnazija Pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių „Kranto“ progimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis, individualizuotos pagrindinio ugdymo programos I dalis, neformaliojo vaikų švietimo programos.

Pagrindinės

 
Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Daugiafunkciai centrai

 
Telšių r. Buožėnų mokykla-daugiafunkcis centras Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Ubiškės daugiafunkcis centras Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Ikimokyklinio ugdymo

 
Telšių lopšelis-darželis „Berželis” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Eglutė” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Mastis” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Saulutė” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Neformaliojo ugdymo įstaigos

 
Telšių meno mokykla Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa, pradinio muzikinio ugdymo programa, pagrindinio muzikinio ugdymo programa, suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa, ankstyvojo dailės ugdymo programa, pradinio dailės ugdymo programa, pagrindinio dailės ugdymo programa, suaugusiųjų saviraiškos dailės ugdymo programa.
Telšių sporto ir rekreacijos centras Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių švietimo centras Švietimo pagalbos įstaiga.

 


Bendrasis ugdymas


Ikimokyklinis / priešmokyklinis  ir pradinis ugdymas


Neformalusis vaikų švietimas


Neformalusis suaugusiųjų švietimas

NAUJIENOS

Savivaldybės teisės aktai

 • Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 metų veiksmų planas
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas 

Kita informacija

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriumi paskirtas Telšių švietimo centras

Informaciją teikia:

Nijolė  Vaičekauskė, tel. 8 600 98372, el. p. nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
Daiva Tūmienė, tel. 8 616 86811, el. p. daiva.tumiene@telsiai.lt 
 

Šalies teisės aktai

Nuorodos


Pasiekimai

2024 metų brandos egzaminų bazinė mokykla – Telšių „Džiugo“ gimnazija (Sedos g. 29, Telšiai, tel. 8 444 60234, el. paštas sekretore@dziugogimnazija.lt).

    Su 2023 m. egzaminų ir patikrinimų rezultatais susipažinti galite čia

    Su 2022 m. egzaminų ir patikrinimų rezultatais susipažinti galite čia

 


Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymas

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai 
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai organizuojami ir vykdomi Telšių „Džiugo“ gimnazijoje (Sedos g. 29, Telšiai, 87113) pagal Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtintą metinį tvarkaraštį.

Bazinė mokykla paskirta ir komisija sudaryta Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A1-226 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos skyrimo“.

Patvirtinus naują egzaminų organizavimo tvarką (naują tvarką galite pažiūrėti čia.), Telšių „Džiugo“ gimnazija registracijos į egzaminus nevykdo.
Kandidatų norinčių gauti nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, taip pat siekiančių įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, registracija vykdoma MIGRIS sistemoje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl  Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimai.

Valstybinės kalbos testų pavyzdžiai pateikiami čia.

Informacija apie egzaminus teikiama tel. (8 444) 60 234.
Daugiau informacijos galima rasti:

 • Telšių „Džiugo“ gimnazijos interneto svetainėje
 • Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje
 • Renata Buivydienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 444 60278, el. p. renata.buivydiene@telsiai.lt

Projektai / programos

„Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Telšių rajono savivaldybės taryba 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-327 „Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas““ pritarė Telšių rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ projekte „Karjeros specialistų tinklų vystymas“.

Telšių rajono savivaldybės administracija 2022 m. spalio 20 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė jungtinės veiklos sutartį Nr. S-20419 / VD-2022-00851 projekto tikslams įgyvendinti. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Karjeros specialistų tinklo vystymas | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt)

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Tuo tikslu Telšių švietimo centre įdarbinti karjeros specialistai teiks profesinio orientavimo paslaugas rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Apie karjeros specialistų vykdomas veiklas rajone daugiau: Telšių švietimo centras | Facebook

Projektas „Kokybės krepšelis“

Projektas „Kokybės krepšelis“  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019–2023 m. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Telšių rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-358 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį““ pritarė Telšių rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui  Nacionalinės švietimo agentūros (toliau –NŠA) vykdomame projekte.

Telšių rajono savivaldybės administracija 2019 m. lapkričio 28 d. su Nacionaline švietimo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ partnerystės sutartį Nr. S-16870 / KK7-2.

Daugiau informacijos apie projektą adresu: https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis/  ir čia

Projekto  I etape  dalyvauja šios mokyklos:

 Projekto II etape   dalyvauja šios mokyklos:

Projekto „Kokybės krepšelis“ kontaktinis asmuo savivaldybėje – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tūmienė, tel, (8 444) 60 202, mob. +37 616 86 811, el. p. daiva.tumiene@telsiai.lt

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  

Telšių rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvavo projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

 • 2021-12-29 Baigti remonto darbai
 • 2020-10-09 Pradėti patalpų remonto darbai
 • 2018-10-26 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Telšių švietimo centru.
 • 2018-10-26 Pasirašytas susitarimas su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru dėl STEAM kūrimo ir įveiklinimo
 • 2018-10-25 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro Telšių apskrities teritorijoje kūrimo“ 

Švietimo lyderių bendrija

Telšių rajono savivaldybės švietimo lyderių bendrijos (TŠLB) pagrindinis tikslas – inicijuoti lyderystės vystymąsi savivaldybės švietimo įstaigose, dalyvauti formuojant bendrąją švietimo politiką savivaldybės lygmeniu ir burti švietimo bendruomenes ir socialinius partnerius sėkmingo vaiko ugdymui(si). Iniciatyva, suburti švietimo lyderių bendriją gimė projekto „Lyderių laikas 2“ įgyvendinimo metu.

Planavimo dokumentai ir ataskaitos


Kita naudinga informacija

Darbo pasiūlymai

Vaikų ​​​​​​vasaros poilsis 

Brandos atestatų dublikatų išdavimas  (Informacija ruošiama)


Aktualūs teisės aktai


Sportas

Sporto naujienos  

Dėl Telšių rajono savivaldybės sporto Tarybos nuostatų patvirtinimo

Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos sudėtis

Telšių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti šios sudėties Telšių rajono savivaldybės sporto tarybą:

 • Vitalijus Barkevičius – asociacijos FK „Bygvitas“ pirmininkas;
 • Vacys Butkus – Telšių sporto ir rekreacijos centro direktorius;
 • Rolandas Ladyginas – viešosios įstaigos „Sportas miške Telšiai“ atstovas;
 • Tomas Lekavičius – Telšių rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Sigitas Motuzas – Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešvėnų seniūnijos seniūnas; 
 • Redas Noreikis – Degaičių sporto klubo atstovas;
 • Jolita Stanevičienė – fizinio rengimo trenerė;
 • Emilis Vaizgėla – viešosios įstaigos „Žemaitijos legiono kelias“ direktorius;
 • Inga Zeniauskienė – Telšių rajono neįgaliųjų sporto klubo „Galia“ trenerė;
 • Donatas Želvys – Telšių rajono seniūnijų fizinio aktyvumo specialistų atstovas.

Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos 2022 m. Veiklos ataskaita

2022 m. finansuotų projektų suvestinė

Telšių rajono 2023-2030 m. fizinio aktyvumo ir sporto strategija

2023 m. projektų finansavimo prioritetai

Lėšų projektams finansuoti tvarkos aprašas

Sportininkų ir trenerių skatinimo tvarkos aprašas

 

[[#ex]]