2022-05-18 Atnaujinimo data: 2022-09-14
Spausdinti

Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai

Siekiant suteikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams kompleksiškai teikiamas paslaugas Telšių rajone startuoja projektas "Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje". Planuojama, kad šio projekto veiklos bus suteiktos 1200 Telšių rajono gyventojų. Bus vykdomos šios veiklos:

 1. Pozityvios tėvystės mokymai jaunoms šeimoms ar poroms, planuojančioms kurti šeimas, besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms, tėvams, auginantiems vaikus. Bus organizuojami mokymai, seminarai, individualūs ir grupiniai užsiėmimai, refleksijos pagal poreikį siekiant padėti šeimoms kurti ir išlaikyti darnų santykį, padėti rasti atsakymus į probleminius / kūno pokyčių (esant nėštumo, žindymo laikotarpiui) klausimus, ugdyti pozityvų mastymą, skatinti pozityvių auklėjimo metodų taikymą šeimose. Plačiau...
 2. Psichosocialinė pagalba bus organizuojama asmenims (šeimoms), patyrusiems krizę, išgyvenantiems netektis, atsidūrusiems įvairiose sudėtingose situacijose. Pagalba bus teikiama individualiai ir grupėse pagal poreikį, asmenų grupes, amžių. Plačiau...  / Atsiliepimai...
 3. Mediacijos paslaugos bus skiriamos alternatyvaus šeimos narių ginčo sprendimo būdui parinkti, siekiant taikiai išspręsti ginčą, tarpusavio konfliktus. Paslauga bus teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui.
 4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos organizuojamos siekiant stiprinti ir ugdyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime, skatinant kartu spręsti šeimos problemas tariantis ir bendraujant, skatinant ir mokant stiprinti tarpusavio ryšius, kuo daugiau laiko skiriant bendravimui su vaikais ir kitais šeimos nariais, organizuojant šeimos įvairesnį laisvalaikį. Plačiau...
 5. Vaikų priežiūros paslaugos bus teikiamos siekiant sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus nuo 13:00 iki 19:00 val. darbo dienomis adresu: Birutės g. 10B, Telšiuose. Plačiau...

Paslaugų šeimai teikimo koordinavimo veiklą "vieno langelio" principu vykdo Telšių socialinių paslaugų centro padalinys – Telšių bendruomeniniai šeimos namai. Plačiau...

Kontaktai

Džiugo g. 6, Telšiai
El.p. Kompleksinespaslaugostls@gmail.com
Socialinė darbuotoja Daiva Bikniuvienė
Tel. +37067511953
Darbo laikas: nuo 8.00 iki 17.00 val. kiekvieną darbo dieną.
Taip pat informaciją galite sekti Facebook paskyroje „Kompleksinės paslaugos“.

Projekto partneriai (nevyriausybinės organizacijos)

     
Telšių mamyčių klubas Telšių moterų bendrija „Akvalina“      

[[#ex]]

Skelbiami projekto ,,Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ papildomų partnerių atrankos rezultatai

Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A1-1783 „Dėl projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ papildomų partnerių atrankos“,

Maltos ordino pagalbos tarnyba, įstaigos kodas 190840859, įtraukta į projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių sąrašą.

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus informacija


Skelbiama projekto ,,Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ papildomų partnerių atranka

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ papildomų partnerių atrankos konkursą.

Atranka bus organizuojama vadovaujantis Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ ir Telšių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) papildomų partnerių atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A1-1480.

Partnerių atrankos tikslas – atrinkti vieną ar kelis papildomus projekto partnerius šioms organizuojamoms veikloms:

 1. pozityvios tėvystės mokymams besilaukiančioms ir mažamečius auginančioms šeimoms;
 2. psichosocialinei pagalbai:
  1. grupinėms psichologinėms konsultacijoms;
  2. grupinėms socialinėms konsultacijoms;
 3. šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinėms paslaugoms:
  1. šeimų klubų veiklai;
  2. šeimos stovykloms;
  3. šeimų sociokultūriniams užsiėmimams;
  4. saugumo mokymams vaikams.

Už visų numatytų veiklų įgyvendinimą numatomas 44,6 tūkst. Eur biudžetas, taip pat įrangos perdavimas. Netiesioginėms veikloms ir kitoms išlaidoms – 17,9 tūkst. Eur.

Paraiškas pateikti gali:

 • nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 • socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys privatūs juridiniai asmenys;
 • socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 1. įstaigos, organizacijos steigimo dokumentų, privataus juridinio ar fizinio asmens, vykdančio ūkinę komercinę veiklą, dokumentų kopijas;
 2. įstaigos, organizacijos vadovo, privataus juridinio ar fizinio asmens, kitų projektą  įgyvendinsiančių organizacijos darbuotojų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) kopijas;
 3. veiklos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus, patvirtintą vadovo ar įgalioto asmens parašu ir atspaudu, jei antspaudą privalo turėti;
 4. dokumentus, įrodančius apie įstaigos, organizacijos, privataus juridinio ar fizinio asmens turimas, nuosavybės teise priklausančias arba nuomojamas (ar kitais pagrindais turimą galimybę naudotis), tinkamas numatytai veiklai vykdyti patalpas;
 5. įstaigos, organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens, privataus juridinio ar fizinio asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:
  1. nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba įstaiga, organizacija nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti;
  2. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo;
 6. gali būti pateikti ir kiti dokumentai ir (ar) informacija, galinti padėti vertinti  paraišką.

Užpildytos paraiškos, ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 7 d. (imtinai)  gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba antspauduoti ir užklijuoti vokai su paraiškomis pateikiami adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, 202 kab. (Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius). Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos buvo negautos.

Jeigu paraiškos teikiamos registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta laiško išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos, gautos po nustatytos datos ir išsiųstos kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, nevertinamos. Atrankos dalyviui apie tai pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt

Finansuojama iš Europos socialinio fondo


Skelbiami projekto ,,Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atrankos rezultatai

Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-720 „Dėl Projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atrankos“, Telšių socialinių paslaugų centras, įstaigos kodas 180890668, įtrauktas į projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių sąrašą asmeninio asistento paslaugai teikti.


Skelbiama projekto ,,Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atranka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, kuriuo įvedama nauja paslauga (asmeninio asistento paslauga asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia) ir numatomas skirti finansavimas Telšių r. sav. – 78 606 Eur.

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ (nuoroda į išsamesnę informaciją apie projektą: /go.php/lit/Kompleksiskai-teikiamos-paslaugos-seimai/1 papildomų partnerių atrankos konkursą.

Atranka bus organizuojama vadovaujantis projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ (toliau –Projektas) partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-593 „Dėl projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

Nuorodos į kitus aktualius teisės aktus:

Partnerių atrankos tikslas – atrinkti vieną ar kelis papildomus Projekto partnerius, teiksiančius asmeninio asistento paslaugą asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia.

Projekto partneriais gali būti:

 1. nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų įstatyme;
 2. socialinių paslaugų teikimą organizuojantys viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;
 3. fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Planuojamas minimalus bendras asmeninio asistento paslaugų gavėjų skaičius Telšių rajone  – 30.

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 1. steigimo dokumentų (nuostatų  ar įstatų) kopijas, patvirtintas antspaudu, jei tokį antspaudą jis privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu;
 2. organizacijos registracijos vietą įrodančių dokumentų kopijas, patvirtintas antspaudu, jei tokį antspaudą jis privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu;
 3. asmens, atsakingo už projekto įgyvendinimą, gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą ir kompetencijas pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) patvirtintas kopijas;
 4.  asmens, atsakingo už projekto buhalterinę apskaitą, gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą ir kompetencijas pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir kt.) patvirtintas kopijas;
 5. specialistų, teiksiančių paslaugas, gyvenimo aprašymus (CV) ir kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų (diplomo, sertifikato, licencijos ir/ar kt.) kopijas;
 6. patirtį, rengiant ir įgyvendinant socialinės srities projektus įrodančius dokumentus;
 7. organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:
  1. organizacija yra įvykdžiusi pareigas, susijusias su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu;
  2. nėra iškeltos bylos dėl bankroto, restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
  3. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo
 8. kitus dokumentus, kuriuos organizacija mano esant tikslinga pateikti.

Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį ar pristatomos Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui tiesiogiai adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, ne vėliau kaip 2018 m. balandžio 29 d. (imtinai). Jeigu paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos nesvarstomos ir nevertinamos, jei jos pateiktos po nustatytos paraiškų pateikimo datos. Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei nurodyta adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 444 53895, el.p.

Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį ar pristatomos Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui tiesiogiai adresu: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, ne vėliau kaip 2018 m. balandžio 29 d. (imtinai). Jeigu paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos nesvarstomos ir nevertinamos, jei jos pateiktos po nustatytos paraiškų pateikimo datos. Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei nurodyta adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Redą Raginskienę, Telšių rajono rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 444 53895, el.p. reda.raginskiene@telsiai.lt

[[#ex]]