2022-02-08 Atnaujinimo data: 2023-11-28
Spausdinti

Elektroninės paslaugos

Elektroniniai valdžios vartai (Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas)
Socialinės paramos paslaugos (SPIS)
Metrikacijos paslaugos (MGVDIS)
TPS vartai (Teritorijų planavimo ir statybos vartai)
Gyventojų aptarnavimo vertinimo anketa

Elektroninės administracinės paslaugos

1. Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas PASA00036
2. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas PASA00037
3. Leidimo laidoti išdavimas PASA00042
4. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas PASA00005
5. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  PASA00023
6. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  PASA00012
7. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00045
8. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas PASA00035
9. Pažymos patvirtinančios paskutinę asmens gyvenamąją vietą išdavimas PASA00041
10. Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas PASA00011
11. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas PASA00010
12. Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas PASA00058
13. Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas PASA00039
14. Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas PASA00022
15. Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas PASA00020
16. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas PASA00009
17. Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą PASA00038
18. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas PASA00071
19. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas PASA00070
20. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas PASA00001
21. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų  iš savivaldybės veiklos archyvo ir  (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas PASA00066
22. Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas PASA00027
23. Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas PASA00021
24. Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą PASA00061
25. Gimimo registravimas PASA00049
26. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00034
27. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas PASA00056
28. Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais PASA00025
29. Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais PASA00028
30. Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas PASA00031
31. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas PASA00055
32. Vardo, pavardės keitimo registravimas PASA00062
33. Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre PASA00026
34. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas PASA00064
35. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą PASA00048
36. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas PASA00065
37. Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas PASA00032
38. Santuokos registravimas PASA00053
39. Tėvystės pripažinimo registravimas PASA00052
40. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą PASA00050
41. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą PASA00047
42. Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas PASA00040
43. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00067
44. Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas PASA00019
45. Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas PASA00069
46. Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas PASA00060
47. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas PASA00016
48. Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas PASA00002
49. Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas PASA00004
50. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00008
51. Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje, išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas PASA00003
52. Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas PASA00014
53. Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas PASA00015
54. Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas PASA00068
55. Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas PASA00030
56. Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas PASA00017
57. Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas PASA00059
58. Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas PASA00033
59. Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas PASA00018
60. Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas PASA00013
61. Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas PASA00043
62. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00024
63. Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas PASA00051
64. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą PASA00057
65. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas PASA00029

 

[[#ex]]

Civilinės metrikacijos paslaugos

Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas PASA00051
Tėvystės pripažinimo registravimas PASA00052
Santuokos registravimas PASA00053
Gimimo registravimas PASA00049
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą PASA00050
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą PASA00048
Vardo, pavardės keitimo registravimas PASA00062
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas PASA00064
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas PASA00055
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą PASA00057
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą PASA00047

Kultūros ir turizmo paslaugos

Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas PASA00020

Socialinės paramos paslaugos

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas                                 PASA00059
Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas PASA00032
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas PASA00031
Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas PASA00030
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas PASA00060

Viešosios tvarkos paslaugos

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas                            PASA00008
Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas PASA00069
Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas     PASA00027

Archyvo paslaugos

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas PASA00068
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų  iš savivaldybės veiklos archyvo ir  (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas PASA00066

Žemės ūkio paslaugos

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas                          PASA00019
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas PASA00015
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas PASA00013
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas PASA00009
Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas PASA00011
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas PASA00010
Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas PASA00014

Seniūnijų paslaugos

Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas PASA00002
Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas PASA00004
Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas PASA00039
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas PASA00035
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00067
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas PASA00056
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas PASA00058
Pažymos patvirtinančios paskutinę asmens gyvenamąją vietą išdavimas PASA00041
Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas PASA00040
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas PASA00037
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas PASA00022
Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas PASA00021
Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje, išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas PASA00003
Leidimo laidoti išdavimas PASA00042
Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas PASA00036
Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą PASA00038
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas PASA00070
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas PASA00043

Leidimų ir licencijų išdavimo  paslaugos

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas PASA00005
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  PASA00023
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  PASA00012
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00045
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas PASA00071
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas PASA00001
Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą PASA00061
Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00034
Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas PASA00029

Teritorijų planavimo ir statybos paslaugos 

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00024
Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas PASA00018
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas PASA00033
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas PASA00017
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais PASA00025
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais PASA00028
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre PASA00026
Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas PASA00016

[[#ex]]