2022-05-16 Atnaujinimo data: 2022-06-30
Spausdinti

Informacija apie valstybės tarnautojų nusišalinimus, siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto

Telšių rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano (patvirtinto 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu nr. 468 )

1.3 punktas „Paskelbti savivaldybės interneto tinklalapyje  informaciją apie valstybės tarnautojų nusišalinimus, siekiant išvengti viešųjų ir privačių  interesų konflikto vykdant jiems pavestas užduotis"

Tarybos posėdis Sprendimas Nusišalino
2010-03-25 16 klausimas „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d.sprendimo Nr. T1-45 pakeitimo". Vytautas Urbanavičius
  18 klausimas „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektams" Donatas Kaubrys
  19 klausimas „Dėl projekto įtraukimo į Telšių rajono 2004-2020 metų plėtros stratginį planą, siekiant įsisavinti 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą, patvirtinimo" Donatas Kaubrys
  21 klausimas „Dėl lėšų skyrimo numatomoms netinkamoms projekto išlaidoms apmokėti". Donatas Kaubrys
2010-07-29 52 klausimas „Dėl leidimo organizuoti rekonstravimo darbus". Arvydas Petrulis
2010-11-25 Nr. T1-431 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės ligoninės direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“  Irena Skernevičiūtė,
Jonas Dielkus
2010-12-28  Nr.T1-471  „Dėl leidimo apmokėti už darbus" Donatas Kaubrys
  Nr. T1-474 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr.T1-331 „Dėl leidimo apmokėti" dalinio pakeitimo" Donatas Kaubrys
  Nr. T1-488 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir komunalinio ūkio skyriaus 2010 m. statybos darbų sąmatos  pakeitimo" Donatas Kaubrys
2011-03-24 Nr. T1-79 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo  Nr. T1-1 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ Donatas Kaubrys,
Vytautas Urbanavičius
2011-03-24 Nr. T1-81 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą" Donatas Kaubrys
2011-10-27 13 klausimas „Dėl Sauliaus Blaževičiaus išbraukimo iš 2010 metų komunalinių atliekų turėtojų ir vietinės rinkliavos mokesčio mokėtojų sąrašų“ Rimantas Adomaitis
2011-11-24 30 klausimas „Dėl pritarimo projektui „Darbo vietos steigimas darbo biržoje registruotam neįgaliajam, kuriam nustatytas 0-55 darbingumo lygis, neįgaliųjų socialinėje įmonėje „Soneima“ “ ir lėšų skyrimo“ Laima Jurytė-Zakarauskienė
  33 klausimas „Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Egidijus Kaubrys
  28 klausimas „Dėl leidimo rengti žemės sklypo Plungės g. 74 b, Telšių mieste, detalųjį planą“ Sigitas Motuzas
2011-12-15 26 klausimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės investicijų projektui(-ams) įgyvendinti, papildomų lėšų skyrimo" Donatas Kaubrys
2012-01-26 Dėl leidimo rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7863/0001:5 Rūdupių k. v.) Kveilių k., Viešvėnų sen., Telšių r., detalųjį planą. Vytautas Kleiva
2012-02-23 Dėl Telšių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo ir Kaimo rėmimo fondų likvidavimo. Vytautas Rrakickas
2012-02-23 Dėl metinės Regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatos 2012 metams patvirtinimo Rimantas Adomaitis
2012-02-23 Dėl Broniaus Šalčio išbraukimo iš 2010–2011 metų komunalinių atliekų turėtojų ir vietinės rinkliavos mokesčio mokėtojų sąrašų. Rimantas Adomaitis
2012-02-23 Dėl Stasės Zakarauskienės išbraukimo iš 2011 metų komunalinių atliekų turėtojų ir vietinės rinkliavos mokesčio mokėtojų sąrašų Rimantas Adomaitis
2012-02-23 Dėl Raimondo Rupeikio išbraukimo iš 2008–2009 metų komunalinių atliekų turėtojų ir vietinės rinkliavos mokesčio mokėtojų sąrašų Rimantas Adomaitis
2012-02-23 Dėl lėšų skyrimo kompensavimo būdu projektui „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Telšių rajone. Laima Jurytė - Zakarauskienė
2012-02-23 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr. T1-5 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Laima Jurytė - Zakarauskienė

Joridinio, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus
Dokumentų valdymo poskyris