2024-04-15 Atnaujinimo data: 2024-06-04
Spausdinti

Jaunimas

Jaunimo naujienos

[[#ex]]

Jaunimo reikalų koordinatorius

Jaunimo reikalų koordinatorius – tai valstybės tarnautojas, kuris atlieka valstybės perduotą savivaldybėms jaunimo politikos įgyvendinimo funkciją.

Jaunimo politika – priemonių, kuriomis sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, visuma.

Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius:

  • rengia ir įgyvendina savivaldybėje įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir priemones;
  • analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje;
  • plėtoja savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą;
  • atlieka kitas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.


Telšių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Eglė Gaubienė, el. p. egle.gaubiene@telsiai.lt, tel.: +370 444 46460, +370 697 60784, Respublikos g. 32, Telšiai, kab. 317. 


Jaunimo reikalų taryba


Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – JRT) yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldos institucijų, išrinktų jaunimo atstovų (14–29 m.).

Telšių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narys/ė  Pareigos  Kontaktai
Evelina Lenkauskienė Telšių rajono savivaldybės tarybos narė, JRT pirmininkė    zelbaite.evelina@gmail.com
Samanta Bubliauskaitė Jaunimo atstovė, JRT pirmininkės pavaduotoja    samanta.bubliauskaite@uzt.lt 
Antanas Banys  Jaunimo atstovas  antanas.banys@maltieciai.lt 
Matas Drimba  Jaunimo atstovas     matasee@gmail.com
Rugilė Kumžaitė Telšių rajono savivaldybės tarybos narė    rugile.kumzaite@gmail.com
Gabrielė Narmontaitė Telšių rajono savivaldybės tarybos narė    narmontaite.gabriele1993@gmail.com
Antanas Nekrašius  Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas  antanas.nekrasius@telsiai.lt
Rimantė Norvaišė  Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė  rimante.norvaise@telsiai.lt
Ignė Petrulevičiūtė Jaunimo  atstovė    
Roberta Raudienė Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė  roberta.raudiene@telsiai.lt
Emilija Sabaliauskaitė Jaunimo  atstovė   emilija.sabaliauskaite1@gmail.com
Justė Skukauskaitė   Jaunimo atstovė   juste.skuk@gmail.com

Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sekretorė – Telšių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Eglė Gaubienė, el. p. egle.gaubiene@telsiai.lt, tel.: +370 444 46460, +370 697 60784.


Telšių rajono savivaldybės JRT įgyvendina šias funkcijas:

1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Telšių rajono savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu; 

2. inicijuoja Telšių rajono savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

3. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Telšių rajono savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis;

4. teikia pasiūlymus Telšių rajono savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių;

5. teikia pasiūlymus Telšių rajono savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu Savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;

6. dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;

7. teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus Telšių rajono savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo;

8. teikia pasiūlymus Telšių rajono savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;

9. užtikrina jaunimo dalyvavimą, sprendžiant Telšių rajono savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

10. bendradarbiauja su Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais;

11. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Telšių rajono savivaldybės tarybai.

 


Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

Telšių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros metu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių.  
Darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą maksimaliam jo amžiui leistinam darbo laikui, per mėnesį kompensuojama suma – 400,00 Eur. Kompensavimo trukmė – liepos–rugpjūčio mėnesiai (ne ugdymo proceso metu).


Kas gali dalyvauti programoje?
Jaunimas – pagal gyvenamąją vietą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje registruotas Jaunimas nuo 14 metų amžiaus, besimokantis bendrojo ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (įskaitant abiturientus, baigusius bendrojo ugdymo įstaigą iki rugpjūčio 31 d.). 
Darbdaviai – Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, ūkininko ūkis (ūkininkas),  piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje


Kaip sudalyvauti programoje?
Jaunuoliai, susiradę būsimą darbdavį ir su juo suderinę dalyvavimą Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje, turi pateikti užpildytą ir pasirašytą registracijos formą. Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriuje (Žemaitės g. 14, Telšiai. 101 kab.) arba elektroniniu paštu info@telsiai.lt ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 20 d. Kartu su registracijos forma jaunuolis pateikia tėvų (globėjų / rūpintojų) sutikimą dėl dalyvavimo Telšių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje.
 

Svarbi informacija.

  • Programoje negali dalyvauti įmonės (ar individualios veiklos) savininkas ir / ar tiesioginis vadovas, norintis įdarbinti jaunuolį, kuris yra susijęs su juo artimais giminystės ryšiais (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys). 
  • Kompensacija tam pačiam darbdaviui gali būti skiriama ne daugiau kaip už 5 pagal įdarbintus jaunuolius.
  • Įdarbintas jaunuolis šia programa gali pasinaudoti ne daugiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.
  • Jaunuolis turi išdirbti ne mažiau kaip 10 darbo dienų arba ne mažiau kaip 80 darbo valandų.

 

Informacija darbdaviams.
Programoje dalyvaujantis darbdavys siekdamas gauti jaunuolio, įdarbinto pagal Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, darbo vietos išlaikymo kompensaciją, kartu su lydraščiu ir prašymu privalo pateikti šių dokumentų elektronines kopijas, patvirtintas darbdavio parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti:
1.    darbo laiko apskaitos žiniaraščių;
2.    darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių;
3.    darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančių dokumentų;
4.    darbo sutarties.

Dokumentai turi būti pateikti Savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriui (Žemaitės g. 14, Telšiai. 101 kab.) arba elektroniniu paštu info@telsiai.lt, po darbo santykių su įdarbintu jaunuoliu sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

Jaunų asmenų įdarbinimas kompensuojamas iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų pagal Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-248 „Dėl Telšių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Telšių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tvarkos aprašą.


Kilus klausimams galite kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę (jaunimo reikalų koordinatorę) Eglę Gaubienę el. p. egle.gaubiene@telsiai.lt, tel.: +370 444 46460, +370 697 60784, Respublikos g. 32, Telšiai, kab. 317.

[[#ex]]