2022-05-13
Spausdinti

Senamiesčių ir istorinių miestelių statinių ir jų aplinkos tvarkybos darbų dalinis finansavimas

Dėmesio, Telšių rajono savivaldybės taryba 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-310 „Dėl paramos senamiesčių ir istorinių miestelių statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), pagal kurį, bus priimamos paraiškos 2022 metų daliniam finansavimui gauti. Paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 dienos.

Prašymo formos, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir kitos sąlygos nurodytos žemiau pateiktuose nuorodose:

Priedai:

Telšių rajono savivaldybė, skatindama privačius asmenis bei organizacijas bendromis jėgomis tvarkyti statinius, patenkančius į Kultūros vertybių – Telšių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17113), Tryškių miestelio istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17115), Luokės senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2531) ir Varnių senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2535) teritorijas, skiria dalinį finansavimą šių statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai.

Savivaldybės skiriamų lėšų dalis projekto arba atskiro etapo įgyvendinimui sudarys iki 40 procentų jo sąmatinės vertės, tačiau ne daugiau kaip 20 tūkst. Eurų (2022 m.).

Prašymus paramai skirti gali teikti kultūros paveldo teritorijoje esančių objektų valdytojai.

Esant didesnei tvarkybos darbų apimčiai, reikia įvertinti skelbiamus paraiškų pridavimo ir darbų atlikimo terminus, pagal galimybes skaidyti darbus etapais.

Teikiant paraiškas, būtina pasirinkti ir pildyti patvirtintą paraiškos formą. Paraiškos teikiamos kartu su parengtu tvarkybos darbų projektu, sąmata bei kitais būtinais dokumentais.

Dėl paraiškų teikimo prašome kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrių (Žemaitės g. 14, Telšiai) el. paštu info@telsiai.lt arba giedre.gudaviciene@telsiai.lt , tel.: (8 444) 52 229 arba (8 444) 56 185, (8 665 44587).

Per nustatytą laiką gautus prašymus nagrinėja, finansuotinus objektus ir finansavimo dalį siūlo Administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-1625 „Dėl darbo grupės sudarymo Telšių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės „„Senamiesčių ir istorinių miestelių statinių išorės ir jų aplinkos tvarkyba“ lėšų paskirstymo“ sudaryta darbo grupė. Programos sąmatą tvirtina Savivaldybės taryba. Su kultūros paveldo teritorijoje esančių statinių valdytojais, kuriems skiriama parama, pasirašoma biudžeto lėšų naudojimo sutartys, parengtos pagal Administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. A1-1492 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų Telšių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės „Senamiesčių ir istorinių miestelių statinių išorės ir aplinkos tvarkyba“ sutarties formos patvirtinimo.
Tvarkybos darbai, kurie iš dalies finansuojami Programos lėšomis, turi būti atlikti, už jų atlikimą ir lėšų panaudojimą atsiskaityta einamaisiais metais, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d. Išimtis: motyvuotu valdytojo prašymu tvarkybos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai tvarkybos darbai, kuriems skirtas finansavimas iš Programos lėšų, einamaisiais metais yra pradėti vykdyti ir (arba) valdytojas dėl jų vykdymo yra sudaręs sutartį su rangovu (paslaugos teikėju). Bendras tvarkybos darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 3 metai. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į Savivaldybės biudžetą. Programos įgyvendinimą administruoja Administracijos Kultūros ir turizmo skyrius.

Dažniausiai užduodami klausimai

[[#ex]]

Ar paveldotvarkos programa teikia paramą pastatų sienų apšiltinimo, ir pan. darbams?

Ne. Sienų apšiltinimas yra priskiriamas statybos darbų sąvokai. Programos lėšos yra skirtos tik specialiąsias technologijas atliekamiems paveldo tvarkybos darbams: statinių ir/ar jų dalių restauravimui, remontui, konservavimui, tyrimams, projektavimui, avarijos grėsmės pašalinimui. Kitiems statybos darbams (pvz.: vamzdynų keitimui, naujų patalpų įrengimui pastogėse ir pan.) parama per šią programą neteikiama, tačiau jie gali būti atliekami vienu metu su tvarkybos darbais.


Ar galiu pasirinkti rangovą savo nuožiūra?

Taip. Pasirašius sutartį dėl finansavimo skyrimo, paramos gavėjas pats turi organizuotis darbus ir pasirinkti rangovą savo nuožiūras. (Turi rangovas (paslaugos teikėjas) atitikti teisės aktuose numatytus reikalavimus dėl kvalifikacijos).


Noriu tvarkytis savo pastatą, bet neturiu tvarkybos darbų projekto. Ar tais pačiais metais galiu teikti prašymą tiek tvarkybos darbų projekto parengimui, tiek darbų atlikimui?

Ne. Teikiant paraišką tvarkybos darbų finansavimui privaloma turėti parengtą ir suderintą tvarkybos darbų projektą bei jo pagrindu išduotą leidimą tvarkybos darbams. Jei neturite projekto, tais metais galite teikti prašymą daliniam tvarkybos darbų projekto parengimo arba taikomųjų tyrimų finansavimui.

[[#ex]]