2022-05-17 Atnaujinimo data: 2022-09-14
Spausdinti

Agyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose 

Paslaugos apibūdinimas

Paslauga susideda iš informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimo (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.), kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymo, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų apsaugos organizavimo, kitų paslaugų, reikalingų asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. Paslaugos gavėjai maitinasi savo lėšomis, patys tvarkosi gyvenamuosius kambarius bei virtuvę.

Paslauga skiriama iki 6 mėn. ir ilgiau, atsižvelgiant į asmens poreikius. Paslaugos teikiamos visą parą.

Paslauga asmeniui teikiama nemokamai:

 • vieną mėnesį, kai asmuo teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą ar kitas išmokas, kurių dydis neviršija 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių;
 • asmeniui, kurio sveikatai ar gyvybei kyla grėsmė, 7 pirmąsias kalendorines dienas;
 • asmens arešto, gydymosi stacionariose, gydymo bei reabilitacijos įstaigose metu, pateikus iš šių įstaigų pažymas;
 • kai asmuo nedirba ir neturi pajamų. Šiuo atveju paslaugos gavėjas turi atidirbti visuomenei naudingus darbus už suteiktą Paslaugą Tarybos nustatyta tvarka pagal Tarybos nustatytą Paslaugos kainą.

Mokėjimo už Paslaugą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens / šeimos nario pajamas:

 • Asmuo, kurio pajamos per mėnesį mažesnės už 2 VRP dydžius, moka 8 procentus Paslaugos kainos.
 • Asmuo, kurio pajamos didesnės už 2 VRP dydžius, bet mažesnės už 3 VRP dydžius, moka 10 procentų Paslaugos kainos.
 • Asmuo, kurio pajamos didesnės už 3 VRP dydžius, moka 15 procentų Paslaugos kainos.

Paslaugos kaina 5,60 Eur/parai, 168,00 Eur/mėn.

Paslaugos teikimo principai

Teikiant paslaugą vadovaujamasi principais, apibrėžiančiais paslaugų teikimo specifiką: viešojo administravimo principais, gero valdymo principais ir kokybiško asmenų aptarnavimo principais.

 • Su įvardintais asmenų aptarnavimo principais susipažinti galite: www.telsiai.lt

Paslaugos kokybės parametrai

 • Paslauga bus suteikta per 5 d. d. nuo prašymo suteikti paslaugą gavimo institucijoje dienos;
 • Visus asmenis aptarnausime kokybiškai (asmenų apklausos balų vidurkis per metus sudaro 5 ir daugiau balo);

Paslaugos standarto įgyvendinimo rodikliai

 • Matuojama asmenų, kuriems paslauga buvo suteikta greičiau nei per 5 d.d., dalis
 • Vertinamas asmenų pasitenkinimas - >5 balai
 • Apklausta besikreipiančių asmenų dalis, proc. – 40 proc.

Paslaugos standarto kokybės vertinimas

TRSA susisiekia su Asmenimis jiems suteikus paslaugą:

 • Atsiuntus elektroninę grįžtamojo ryšio formą (paslaugos prašyme nurodytu el. paštu).
 • Susisiekus telefonu (prašyme nurodytu telefono numeriu).

Įvertinti paslaugą bet kuriuo metu taip pat galima užpildžius asmenų pasitenkinimo anketą savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt