2023-10-24 Atnaujinimo data: 2023-10-25
Spausdinti

Asmeninė pagalba (asmeninio asistento pagalba asmenims su negalia)

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A1-1297 „ Dėl asmeninės pagalbos teikėjų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Telšių rajono savivaldybėje  turinčių teisę 2024 m. teikti Asmeninės pagalbos paslaugas teikėjų, sąrašas:

 • Telšių socialinių paslaugų centras;
 • Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;
 • VšĮ „Drauge stipriau“;
 • Dženeta Pocienė (asmenims turintiems regos negalią).

         Teisę gauti asmeninę pagalbą turi Telšių rajono gyventojai, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
         Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.
        Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių (toliau – Skyrius), adresu:  Džiugo g. 6, Telšiuose, (seniūnijų gyventojai, į kaimiškoje seniūnijoje dirbančius Skyriaus darbuotojus)  ir pateikia:

 • nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos (atsisiųsti čia);
 • asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą, prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
 • dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui), prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
 • dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi prioritetą turintys gauti asmeninę pagalbą asmenys), prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
 • dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).
 • Jei socialiniam darbuotojui reikalingi papildomi dokumentai ir (ar) informacija, susijusi su asmeninės pagalbos poreikio nustatymu, nenurodyti sąraše, socialinis darbuotojas gali prašyti asmens ar asmens atstovo pateikti papildomus dokumentus (jų kopijas) ir (ar) kitą informaciją, reikalingą pildant klausimyną. 

Asmeninės pagalbos poreikį asmeniui, vadovaudamasis teisės aktais vertina ir nustato socialinis darbuotojas.  Asmens ar asmens atstovo sutikimu (pageidavimu), vertinant asmens asmeninės pagalbos poreikį, gali dalyvauti ir neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos atstovas. Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos.  Likus ne daugiau kaip 30 dienų iki šio termino pabaigos, pasibaigus šiam terminui ir (ar) asmeniui ar asmens atstovui savivaldybės administracijai pateikus nurodytą prašymą-paraišką ir, jei reikia, kitus pasikeitusius ar patikslintus dokumentus ir (ar) kitą informaciją, nurodytus dokumentus, asmeniui iš naujo organizuojamas asmeninės pagalbos poreikio vertinimas nustatyta tvarka.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes ir Sutartyje nustatytas sąlygas:

 • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros dėl jo amžiaus procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, mokytojo padėjėjo funkcijų, neteikia pagalbos priimant kasdienius sprendimus, nelydi vaiko iki 16 metų į sveikatos priežiūros įstaigas, nedalyvauja nepilnamečio ugdymo ar užimtumo veiklose, nepadeda teisėtiems vaiko atstovams užtikrinti jo priežiūros, kurią turi užtikrinti patys teisėti vaiko atstovai, ir kt.).

Mokėjimas už paslaugą. Jeigu asmens su negalia, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 2 VRP (314 eurų), už asmeninę pagalbą asmeniui nereikėtų mokėti. Jeigu pajamos didesnės, asmuo turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. pajamų. 

Papildomą informaciją teikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Vaišvilaitė, tel. ( 8 444) 40212, (8 612) 37013, el. paštu sandra.vaisvilaite@telsiai.lt

Teisės aktai:


 

Kviečiame dalyvauti asmeninės pagalbos asmenims su negalia teikėjų atrankoje

            Nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos ar fiziniai asmenys, planuojantys 2024 m. teikti asmeninę pagalbą asmenims su negalia Telšių rajone kviečiami dalyvauti asmeninės pagalbos asmenims su negalia teikėjų atrankoje.

            Asmeninę pagalbą gali teikti tiek nevyriausybinė, tiek biudžetinė organizacija, tiek fiziniai asmenys, atitinkantys Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus. (Asmeninis asistentas, pradėdamas teikti asmeninio asistento paslaugas, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą. Įžanginiai individualios priežiūros personalo mokymai vykdomi pagal individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka).

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba asmeniui su negalia atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninis asistentas, tai individuali pagalba kurią gali gauti visi asmenys su negalia, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas vieneriems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

 • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 • teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

            Paraiškos ir reikalingi dokumentai, įrodantys atitiktį asmeninės pagalbos teikėjui keliamiems reikalavimams pristatomi arba siunčiami paštu registruotu laišku į Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyrių, adresu: Džiugo g. 6, Telšiuose, LT-87117 arba vienu failu siunčiami elektroniniu paštu: soc.parama@telsiai.lt nuo 2023 m. rugpjūčio 30 d. iki 2023 m. rugsėjo 13 d.

            Papildomą informaciją pareiškėjams teikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Vaišvilaitė, tel. ( 8 444) 40212, (8 612) 37013, el. paštu sandra.vaisvilaite@telsiai.lt.