2022-05-18 Atnaujinimo data: 2023-05-10
Spausdinti

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems

 

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2115 „ Dėl lėšų, skirtų Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektams finansuoti, paskirstymo patvirtinimo“ patvirtintas:

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus informacija
2021-12-27

[[#ex]]

Dėl planuojamo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 10.2 p., informuojame, kad 2021 m. lapkričio 17 d. 9:30 val. planuojamas Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Numatoma darbotvarkė:

 1. Dėl posėdžio eigos fiksavimo garso priemonėmis.
 2. Dėl Komisijos narių supažindinimo su Komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarka, projekto vertinimo anketa, vertinimo kriterijais bei gautomis paraiškomis.
 3. Dėl gautų projektų paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo.
 4. Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų paskirstymo vertintojams.
 5. Dėl projektų vertinimo anketų pateikimo termino ir kito posėdžio datos nustatymo.

Vadovaujantis Aprašo 12 punktu Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti ir savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai, savivaldybės administracijos atstovas (-ai) (ne Komisijos nariai), taip pat stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų bei kitų neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Jei būtų tokių iniciatyvų prašome iš anksto registruotis el.p. viktorija.rubaviciute@telsiai.lt arba kreiptis telefonu į Komisijos sekretorę (kontaktai žemiau).

Komisijos sekretorė
Viktorija Rubavičiutė, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė,
Tel. 861228740 el.p. viktorija.rubaviciute@telsiai.lt


Skelbiamas konkursas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams (toliau – projektai) finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Telšių rajono savivaldybei 2022 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 69868,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 20960,00 Eur lėšų sumą projektams finansuoti. Iš viso projektams finansuoti planuojama skirti lėšų suma – 90828,00 Eur.

 • Mažiausia vienam projektui planuojam skirti lėšų suma – 5000,00 Eur.
 • Didžiausia vienam projektui planuojam skirti lėšų suma – 20000,00 Eur.

Konkurso būdu finansuotinos pagal negalios pobūdį ir specifiką pareiškėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:

 1. neįgaliųjų dienos užimtumas. Teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:
  1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (pvz., savitvarkos, asmens higienos, namų ruošos, aktyvios ir sveikos gyvensenos, mokymo spręsti dėl negalios buityje kylančias problemas, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią ir pan.);
  2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse (pvz., gebėjimo ieškoti pagalbos, įsitraukimo į bendruomenės veiklas, ryšio su artima aplinka užmezgimo ir pan. Skatinant neįgaliuosius aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime, mažinant socialinę jų atskirtį, jiems gali būti organizuojami renginiai, kurie yra priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas);
  3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas (pvz., rašymo, skaitymo, skaičiavimo, kompiuterinio raštingumo, orientavimosi laike ir aplinkoje, dėmesio valdymo mokymas ar lavinimas, atminties lavinimas ir pan.);
  4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas (pvz., meninės raiškos, estetinio skonio, kūrybiškumo, meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose ir pan. Kultūros ir meno renginių bei renginių, skirtų būrelių, kolektyvų ir (ar) klubų veiklai pristatyti, organizavimas toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas);
  5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu;
 2. individuali paslauga neįgaliajam. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas). Individualios pagalbos paslaugą, suderinus su savivaldybės, kurioje bus teikiama ši paslauga, administracija, galima teikti ir neįgaliesiems, laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos;
 3. pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, informavimas darbo paieškos bei motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.); bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas (bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.); pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;
 4. pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas (mokymas pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgaliųjų ligą ir (ar) negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas).

Paslaugos, nurodytos aukščiau 1-3 punktuose gali būti teikiamos, jei neįgaliesiems nustatytas šių paslaugų poreikis. Paslaugų poreikį nustato projekto veiklų įgyvendintojas, dalyvaujant asmeniui ir (ar) jo atstovui pagal įstatymą, užpildydamas Socialinės reabilitacijos paslaugų poreikio vertinimo aktą. Jei asmuo turi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Rekomendaciją dėl pagalbos poreikio, pildant Vertinimo aktą, gali būti vadovaujamasi šia Rekomendacija. Vertinimo akte turi būti nustatytas asmens savarankiškumas atskirose srityse ir nurodytos teiktinos paslaugos, o baigus teikti paslaugas, turi būti įvertintas asmens savarankiškumas ir (ar) suteiktos (-ų) paslaugos (-ų) rezultatas.

Finansavimo prioritetai:

 • pareiškėjas aukščiau 1-3 punktuose  nurodytas paslaugas teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;
 • pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
 • pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

Projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m.  rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai)

Projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 5 dienos iki 2021 m. lapkričio 5 dienos (imtinai) 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku. Projekto paraiškos turi būti siunčiamos elektroniniu paštu viktorija.rubaviciute@telsiai.lt.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė telefonu (8 444) 60 333, (8 686) 62931, el. paštu lendra.bukauskiene@telsiai.lt, arba Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus 123 kabinete darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 (penktadieniais – iki 15.45, pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45). Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir rūpybos skyrius


Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projektus vykdo

Eil. Nr. Pareiškėjo bei projekto pavadinimas Veiklų vykdymo grafikas Nuoroda į organizacijos tinklalapį
1. Žemaitijos psichinę negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“, kodas 303588355
„Sielos sveikata – geros savijautos pagrindas“
Grafikas www.telsiuatjauta.lt
2. Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, kodas 180378949
„Kitu žvilgsniu – kitom mintim“
Grafikas Telšių Spžgb
3. Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija, kodas 302877613
„Gerumas mus vienija“
Grafikas Lietuvos neigaliuju ir pensininku bendrija
4. Telšių rajono neįgaliųjų draugija, kodas 193205477
,„Kartu esame stipresni“
Grafikas Telšių rajono neįgaliųjų draugija
5. VšĮ LASS Šiaurės rytų centras, kodas 248161410
„Kitoje šviesoje“
Grafikas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
6. Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija, kodas 303145203
„Siek tikslo“
Grafikas Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija
7. Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, kodas 293060050
„Girdėkime tyloje“
Grafikas Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija
8. Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubas „Atletas“, kodas 303472393
„Sporto kelyje“
Grafikas  
9. Telšių Parkinsono ligos draugija, kodas 304999893
„Bendraujame, kuriame, dalinamės“
Grafikas  
10. VšĮ Soneima, kodas 301136814
„Pagalba atkuriant ir stiprinant darbo įgūdžius neįgaliesiems VšĮ Soneima“
Grafikas www.soneima.lt

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija


Rekomendacijos


Lėšų, skirtų Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projektams finansuoti

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-2106 „ Dėl lėšų, skirtų Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projektams finansuoti, paskirstymo patvirtinimo“ patvirtintas:

Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. finansuotinų projektų sąrašas

Eil. Nr. Pareiškėjo bei projekto pavadinimas Projektui įgyvendinti prašoma suma Eur Surinktų balų vidurkis Projektui įgyvendinti siūloma skirti suma Eur
1. Žemaitijos psichinę negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“, kodas 303588355
„Sielos sveikata – geros savijautos pagrindas“
13000,00 37,00 12165,00
2. Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija,
kodas 180378949,
„Kitu žvilgsniu – kitom mintim“
13000,00 37,00 11330,00
3. Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija, kodas 302877613
„Gerumas mus vienija“
13000,00 36,00 10574,00
4. Telšių rajono neįgaliųjų draugija, kodas 193205477
„Kartu esame stipresni“
13000,00 36,50 10459,00
5. VšĮ LASS Šiaurės rytų centras, kodas 248161410,
„Kitoje šviesoje“
13000,00 36,50 10249,00
6. Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija, kodas 303145203
„Siek tikslo“
13000,00 33,00 9664,00
7. Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, kodas 293060050,
„Girdėkime tyloje“
12695,00 33,50 8527,00
8. Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubas „Atletas“, kodas 303472393,
„Sporto kelyje“    
13000,00 31,50 7253,00
9. Telšių Parkinsono ligos draugija, kodas 304999893, „Bendraujame, kuriame, dalinamės“ 12990,00 24,50 6290,00
10. VšĮ Soneima, kodas 301136814
„Pagalba atkuriant ir stiprinant darbo įgūdžius neįgaliesiems VšĮ Soneima“
12077,76 30,00 5370,00
Iš viso: 128762,80   91881,00

Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. atmestinų projektų sąrašas

Eil. Nr. Pareiškėjo bei projekto pavadinimas Projektui įgyvendinti prašoma suma Eur
1. Telšių rajono pensininkų sąjunga, kodas 193263060
„Širdies šiluma visiems“ 
10000,00

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir rūpybos skyrius (2020-12-29)


Skelbiamas konkursas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams finansuoti

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams (toliau – projektai) finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kurios ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį ir projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.

Projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m.  rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai).

Projektų paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio 5 dienos iki 2020 m. lapkričio 5 dienos (imtinai). Projekto paraiškos turi būti siunčiamos elektroniniu paštu reda.raginskiene@telsiai.lt.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja Reda Raginskienė telefonu (8 444) 5 38 95, el. paštu reda.raginskiene@telsiai.lt, arba Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus 209 kabinete darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.).

Organizacija pagal paslaugų teikimo vietą gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jeigu pateikiamos kelios projekto paraiškos, vertinama pirmiau pateikta.

Telšių rajono savivaldybei 2021 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 70678 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 14200,00 Eur lėšų sumą projektams finansuoti. Išviso projektams finansuoti planuojama skirti lėšų suma – 84878,00 Eur.

 • Didžiausia vienam projektui planuojam skirti lėšų suma – 13000,00 Eur.

Finansavimo prioritetai:

 1. pareiškėjas Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;
 2. pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
 3. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Pridedama:

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir rūpybos skyrius (2020-10-02)


Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. finansuotinų ir nefinansuotinų projektų sąrašai 


Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų paraiškas

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų paraiškų pateikimo laikas pasibaigė 2019 m. lapkričio 4 dieną. Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius gavo aštuonių nevyriausybinių organizacijų paraiškas:

Eil. Nr. Projekto paraišką pateikusios organizacijos pavadinimas, adresas, projekto vadovas
1. VšĮ LASS Šiaurės rytų centras, Staniūnų g. 66, LT-36142 Panevėžys, projekto vadovas Aloyzas Vilimas
2. Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, Geležinkelio g. 22, LT-87395 Telšiai, projekto vadovas Stasys Kavolius
3. Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubas „Atletas“, Dariaus ir Girėno g. 3-2, Telšiai, projekto vadovė Reda Rokienė
4. Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Masčio g. 32, Telšiai, projekto vadovas Sandra Navickienė
5. Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija, Žemaitės g. 37-2, Telšiai, projekto vadovas Martynas Poškevičius
6. Telšių rajono neįgaliųjų draugija, Turgaus a. 20, LT-87122 Telšiai, projekto vadovas Sigitas Tumbrotas
7. Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“, Masčio g. 32-1, LT-87139 Telšiai, projekto vadovas Kazys Mitkus
8. Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija, Respublikos g. 55, LT-87334 Telšiai, projekto vadovas Vida Petkienė

Telšių rajono savivaldybei 2020 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 65.781 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 13.156,20 Eur lėšų sumą projektams finansuoti. Iš viso projektuose numatytoms veikloms vykdyti planuojama paskirstyti – 78.937,20 Eur.


Skelbiamas konkursas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams finansuoti

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams (toliau – projektai) finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kurios ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.

Projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m.  rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2019 m. spalio 4 dienos iki 2019 m. lapkričio 4 dienos (imtinai). Projekto paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai organizacijos ar jos įgalioto asmens Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui (Karaliaus Mindaugo g. 36, LT-87103 Telšiai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.). Jei projekto paraiška pateikiama paštu ar per kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2019 m. lapkričio 4 d.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Reda Raginskienė telefonu (8 444) 5 38 95, el. paštu reda.raginskiene@telsiai.lt, arba Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus 209 kabinete darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.).

Organizacija pagal paslaugų teikimo vietą gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jeigu pateikiamos kelios projekto paraiškos, vertinama pirmiau pateikta.

Telšių rajono savivaldybei 2020 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 65.781 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 13.156,20 Eur lėšų sumą projektams finansuoti. Išviso projektams finansuoti planuojama skirti lėšų suma – 78.937,20 Eur.

Pridedama:


Dėl lėšų skirtų Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m. projektams finansuoti, paskirstymo

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-2252 „ Dėl lėšų skirtų Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m. projektams finansuoti, paskirstymo patvirtinimo“ patvirtintas:

Lėšų, skirtų Telšių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m. projektams finansuoti, paskirstymas

Eil. Nr. Pareiškėjo ir projekto pavadinimai Skiriamų balų vidurkis

Skiriama suma pagal Komisijos rekomendacijas, Eur

1. Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“, įm. k. 303588355
Projektas „Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubo „Telšių atjauta“ 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliems bendruomenėje projektas“
86 12000,00
2. Telšių rajono neįgaliųjų draugija, įm. k. 193205477
Projektas „Telšių rajono neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliems bendruomenėje projektas“
85 11860,00
3. Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija, įm. k. 302877613
Projektas „Judėk sveikai ir būk matomas“
83 11581,00
4. Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, įm. k. 180378949
Projektas „Draugaukim!“
81 11302,00
5. Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, įm. k.293060050
Projektas „Girdėkime tyloje“
80 11163,00
6. VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras, įm. k.141568566
Projektas „2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas „Kitoje šviesoje“
76 10604,00
7. Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija, Įm. k. 303145203
Projektas „Pabūkim kartu“
73 10186,00
Iš viso: 564 78696,00

Informacija apietelšių rajono savivaldybės administracijai pateiktas 2019 m. socialinės integracijos (reabilitacijos) paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas

2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų pateikimo laikas pasibaigė 2018 m. lapkričio 5 dieną. Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius gavo septynių nevyriausybinių organizacijų paraiškas:

Eil. Nr. Projekto paraišką pateikusios organizacijos pavadinimas, adresas, projekto vadovas
1. Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Masčio g. 32, Telšiai, projekto vadovas Simonas Gudavičius
2. Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija, Žemaitės g. 37-2, Telšiai, projekto vadovas Martynas Poškevičius
3. Telšių rajono neįgaliųjų draugija, Turgaus a. 20, LT-87122 Telšiai, projekto vadovas Sigitas Tumbrotas
4. Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“, Masčio g. 32-1, LT-87139 Telšiai, projekto vadovas Kazys Mitkus
5. Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija, Respublikos g. 55, LT-87334 Telšiai, projekto vadovas Antanas Grigalis
6. VŠĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras (projekto veiklas vykdys Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Telšių rajono filialas, Iždinės g. 10-1, LT-87128 Telšiai), projekto vadovė Daina Vitkauskienė
7. Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, Geležinkelio g. 22, LT-87395 Telšiai, projekto vadovas Stasys Kavolius

Telšių rajono savivaldybei 2019 metų Socialinės integracijos (reabilitacijos) paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 65.580,00 eurų. Iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti 13.116,00 eurų (ne mažiau kaip 20 procentų nuo lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto). Viso planuojama 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektuose numatytoms veikloms vykdyti paskirstyti 78.696,00 eurų.


Skelbiamas konkursas 2019 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams (toliau – projektai) finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ar savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ir palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Telšių rajono savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. 2019 metų projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“

Projektų paraiškos priimamos iki 2018 m. lapkričio 5 dienos (imtinai). Projekto paraiška gali būti pateikta registruoti laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai organizacijos ar jos įgalioto asmens Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui (Karaliaus Mindaugo g. 36, LT-87103 Telšiai). Informacija teikiama telefonu (8 444) 5 38 95, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.) arba Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus 209 kabinete. Jei projekto paraiška pateikiama paštu ar per kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2018 m. lapkričio 5 d.

Organizacija pagal paslaugų teikimo vietą gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jeigu pateikiamos kelios projekto paraiškos, vertinama pirmiau pateikta.

[[#ex]]