2023-11-12
Spausdinti

Vaiko laikinoji priežiūra tėvų prašymu

VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS TĖVŲ AR KITŲ VAIKO ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ PRAŠYMU NUSTATYMAS

Vaiko laikinoji priežiūra nustatoma Telšių rajono savivaldybės mero potvarkiu.

Prašymus priima ir konsultuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Jurkienė, tel. 37061275370, el. p. ingrida.jurkiene@telsiai.lt

Dokumentų pateikimo tvarka

Vaiko laikinoji priežiūra organizuojama vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, - ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos. Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą tiesiogiai (atvykę į savivaldybės administraciją), registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos, privalo pateikti:

  • rašytinį prašymą nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą;
  •  išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, pateikiamas išrašas iš vaiko gimimo įrašo arba vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, padarius jo kopiją, grąžinamas prašymą pateikusiam asmeniui);
  •  tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus prašymą pateikusio asmens tapatybe, jam grąžinamas);
  •  asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
  •  dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.); 
  •  jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba savivaldybės mero potvarkio dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją.

Prašymą gali pateikti ir vienas iš vaiko tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą, jei yra objektyvių priežasčių (pvz.: vienas iš tėvų yra laikinai išvykęs, vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ir ryšio tarp vaiko ir kito iš tėvų ar vaiko atstovų pagal įstatymą nėra, vienas iš tėvų yra nusišalinęs nuo vaiko auginimo, nors tėvų valdžia jam nėra apribota, nežinoma kito vaiko tėvo ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą gyvenamoji vieta ir pan.).

Vaiko laikinosios priežiūros nutraukimo tvarka

Išnykus priežastims, dėl kurių buvo nustatyta vaiko laikinoji priežiūra, vaiko tėvai ar kiti atstovai ne vėliau kaip per 3 dienas raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia savivaldybės administracijai prašymą nurodydami vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą, vaiko atstovų pagal įstatymą vardus, pavardes, gimimo datas, vaiką laikinai prižiūrėjusio asmens vardą, pavardę ir datą, nuo kurios vaiko atstovai pagal įstatymą perėmė vaiką.

Reglamentuojantis teisės aktas:

Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-974 „Dėl vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“