2024-01-08 Atnaujinimo data: 2024-07-19
Spausdinti

Užimtumo didinimo programa

Užimtumo didinimo programos dalyviams suteikiama galimybė tiesiogiai bendrauti su atviroje darbo rinkoje esančiais  darbdaviais

Užimtumo didinimo programos tikslas – skatinti programos dalyvius veikti, įsiveklinti ir (ar) grįžti į aktyvią darbo rinką. Kiekvieno programos dalyvio situacija yra individuali, todėl sprendimų paieška dažnai pareikalauja laiko ir kantrybės resursų. Tarpininkaujant atvejo vadybininkui užimtumo didinimo programos dalyviams suteikiama galimybė tiesiogiai bendrauti su atviroje darbo rinkoje esančiais ir draugiškai nusiteikusiais darbdaviais, kurie pasiruošę ne tik priimti darbuotojus, bet ir jiems padėti įsitvirtinti, pritaikyti darbo vietą pagal individualius darbuotojų poreikius. Šių metų liepos 11 dieną Telšių rajono savivaldybės užimtumo dindinimo programos atvejo vadybininkė kartu su programos dalyviu aplankė perspektyvią lauko kubilus ir pirtis gaminančią įmonę UAB „Vėjo ratas“, žinomą, kaip TUB.LT,  įsikūrusią Viešvėnų sen., Telšių rajone. Apsilankymo metu aptartos įsidarbinimo galimybės bei tolimesnis bendradarbiavimas su atvejo vadybininku. 


Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė (atvejo vadybininkė)
Jūratė Gerybienė

 


Užimtumo didinimo programos dalyvės susipažino su floristo profesija

Telšių rajono savivaldybės Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus atvejo vadybininkė šių metų liepos 9 dieną Užimtumo didinimo programos dalyves kvietė susipažinti su floristo profesija.

Mokymų tikslas – padėti asmenims įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją, lanksčiai, tikslingai ir produktyviai mąstyti ir veikti, tikėti ir pasitikėti savo jėgomis bei pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje.

Mokymus vedė lektorė, floristikos meistrė Birutė Lekavičiūtė, UAB „Skinta“ direktorė.

Susitikimo metu Užimtumo didinimo programos dalyvėms pristatytos gėlių dizaino ypatybės, skintų gėlių komponavimo metodai, floristo darbo įrankiai ir kitos floristikos subtilybės.. Praktinės dalies metu skatintas dalyvių kūrybiškumas ir saviraiška.  

 

  

Parengė
Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė (atvejo vadybininkė)
Jūratė Gerybienė


Skelbiama užimtumo didinimo programos 2024 m. darbdavių atranka

Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą bus organizuojami tik laikinojo pobūdžio visuomenei naudingi darbai, padedantys palaikyti gyventojų užimtumą ir plėtoti vietos bendruomenių socialinę infrastruktūrą. Darbai bus skirti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Darbdaviai, kviečiami dalyvauti atrankoje.
Paraiškos ir reikalingi dokumentai nurodyti Telšių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos priemonių vykdymo ir įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Telšių rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 13 d. potvarkiu Nr. M1-158 „Dėl Telšių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos priemonių vykdymo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ iki 2024 m. kovo 26 d. 17.00 val., teikiami elektroniniu paštu soc.parama@telsiai.lt.

Teisės aktai reglamentuojantys Telšių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2024 m. įgyvendinimą Telšių rajone:

Išsamesnę informaciją apie Užimtumo didinimo programos organizavimo sąlygas bei prašymų – paraiškų pildymą teikia Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė (atvejo vadybininkė) Jūratė Gerybienė, tel. +370 652 77182; el. p. jurate.gerybiene@telsiai.lt.

 

 

______________________________________________________

2023 m. Užimtumo didinimo programos efektyvumo analizė

Parengė
Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė (atvejo vadybininkė)
Jūratė Gerybienė

___________________________________________________

Telšių rajono savivaldybės taryba 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-83  patvirtino Telšių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programą (toliau – Programa). Programa skirta Užimtumo tarnyboje registruotiems Telšių rajono nedirbantiems, socialinę paramą gaunantiems gyventojams.

Užimtumo didinimo programa siekiama:

  • skatinti Telšių rajono gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje;
  • neturinčius darbo Telšių rajono  savivaldybės gyventojus integruoti į darbo rinką, padedant sumažinti įsidarbinimui kylančias kliūtis  ir sudaryti galimybes joje išsilaikyti;
  • mažinti gyventojų socialinę įtampą  bei atskirtį, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą;
  • ugdyti darbo, profesinius ir praktinius įgūdžius, didinant galimybes susirasti nuolatinį darbą;
  • bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba kompleksiškai spręsti gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant Telšių rajono savivaldybės įmones, socialines paslaugas teikiančias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, ne pelno siekiančias įstaigas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus bei biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, Telšių rajono savivaldybės seniūnijas bei verslo įmones (ūkio subjektus), kurios veiklą vykdo Telšių rajone.

Užimtumo didinimo programos priemonės:

Programos metu teikiamos paslaugos ir priemonės padės darbo ieškantiems asmenims pašalinti įsidarbinimui trukdančias kliūtis ir paskatins Juos integruotis į darbo rinką. Programoje numatomos įgyvendinti 2 priemonės:

1 priemonė: laikino pobūdžio darbų organizavimas;
2 priemonė: užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims įgyvendinimas.

Siūlymą dalyvauti Programoje asmeniui pateiks Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus (toliau – Užimtumo tarnyba) specialistai.
Programoje numatyta paslaugas teikti ne mažiau kaip 60 darbo rinkai besirengiančių asmenų, o esant poreikiui, paslaugų teikimą organizuoti ir kitiems Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 1-10 punktuose nurodytiems asmenims.
Siekiant efektyvesnio gyventojų užimtumo didinimo priemonių ir paslaugų organizavimo bei teikimo Telšių rajono savivaldybės gyventojams Užimtumo didinimo programą planuojama įgyvendinti kasmet,
Prireikus Užimtumo didinimo programa einamaisiais metais gali būti tikslinama pagal poreikį, pasikeitusias aplinkybes ir (ar) veiksnius, galinčius turėti įtakos Užimtumo didinimo programai įgyvendinti bei jos tikslams pasiekti.
Užimtumo didinimo programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų.

Teisės aktai reglamentuojantys Užimtumo didinimo programos įgyvendinimą:

 

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė (atvejo vadybininkė)
Jūratė Gerybienė