2022-05-19 Atnaujinimo data: 2023-01-12
Spausdinti

Kviečiame Telšių rajono viešąsias įstaigas, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti paraiškas projektams finansuoti

Patvirtinti 2021 metų projektų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, prioritetai – kviečiame teikti paraiškas

Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau –  Administracija) direktoriaus įsakymu patvirtinti 2022 metų projektų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, prioritetai. Teikti paraiškas gauti paramą projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems numatytus prioritetus, gali Telšių rajono biudžetinės, viešosios įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir neformalios jaunimo grupės. 

Sporto projektų rėmimas

Parama skiriama sporto projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: dalyvavimas Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse; Telšių rajono sporto ir fizinį aktyvumą skatinantys renginiai (renginių tęstinumas, masiškumas); Telšių rajone organizuojami ir vykdomi tarptautiniai renginiai (dalyvauja ne mažiau kaip 3 šalys); sportininkų, dalyvaujančių Pasaulio, Europos čempionatuose, turnyruose dalinis finansavimas.

Vaikų futbolo ugdymo organizavimui skiriamas iki 100 proc. finansavimas savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis. Sportinės veiklos projektams; Telšių rajono krepšinio komandos dalyvavimo Nacionalinės krepšinio lygos čempionate; Telšių rajono futbolo komandos dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos varžybose skiriamas dalinis – iki 90 proc. finansavimas.

Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios sporto paslaugas, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Švietimo ir sporto skyriui (toliau – Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Macevičius, tel. (8-646) 06431, el. p. vygantas.macevicius@telsiai.lt.

Socialinių projektų rėmimas

Parama skiriama socialiniams projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: socialinių paslaugų teikimas; novatoriška socialinė veikla; paslaugos, mažinančios socialinę atskirtį; tęstiniai socialiniai projektai.

Socialiniams projektams skiriamas dalinis – iki 90 proc. finansavimas savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.

Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios socialines paslaugas, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui (toliau –  Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vedėjos pavaduotoja Reda Raginskienė, tel. (8-444) 53895, el. p. reda.raginskiene@telsiai.lt.

Jaunimo projektų rėmimas

Parama skiriama jaunimo projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: projektai, skirti atvirajam darbui su jaunimu vykdyti; projektai, skirti mobiliajam darbui su jaunimu Telšių rajone vykdyti; iniciatyvų projektai, skatinantys savanorystę ir pilietinės veiklos galimybių plėtrą; projektai, skatinantys bendradarbiavimą jaunimui aktualiose srityse; aplinkos apsaugos bei jos tausojimo, taršos mažinimo projektai; projektai, skatinantys jaunų žmonių fizinį aktyvumą, sveiką gyvenimo būdą bei domėjimąsi juo.

Atviro darbo su jaunimu užtikrinimui; mobiliam darbui su jaunimu skiriamas iki 100 proc. finansavimas savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis. Jaunimo iniciatyvų projektams, formalių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektams skiriamas dalinis – iki 90 proc. finansavimas.

Telšių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos ir įstaigos bei neformalios jaunimo grupės nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia  Administracijos vyriausiajai specialistei (jaunimo reikalų koordinatorei) Linai Kybartaitei-Jokubauskienei einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą vyr. specialistė teikia tel. (8-444) 52690, el. p. lina.jokubauskiene@telsiai.lt.

Vaikų socializacijos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų rėmimas

Parama skiriama vaikų socializacijos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: projektai, kuriuose mokinių vasaros atostogų metu numatomos ne trumpesnės nei 3 dienų Telšių rajone vykdomos praktinės, kūrybinės, fizinį aktyvumą, komandinį darbą, savanorystę skatinančios veiklos; projektai, skatinantys organizacijų bendradarbiavimą įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą. projektai, plėtojantys vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, užtikrinantys įtraukiojo ugdymo(si) principus, mažinantys socialinę atskirtį.

Vaikų socializacijai, prevencinių programų vykdymui skiriamas dalinis – iki 90 proc. finansavimas savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.

Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios vaikų socializacijos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektus bei kitus projektus, kurie finansuojami Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Švietimo ir sporto skyriui (toliau –  Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus specialistė Daiva Marčenkovienė tel. (8-444) 60278, el. p. daiva.marcenkoviene@telsiai.lt.

Kultūros projektų rėmimas

Parama skiriama kultūros projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: kultūros projektai, gavę finansavimą iš respublikinių, tarptautinių ir kitų fondų; Telšių krašto tradicijų išsaugojimą skatinantys projektai; bendruomeniškumą skatinantys projektai; nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimo projektai; novatoriški naujos kultūrinės veiklos projektai.

Kultūrinės veiklos projektams skiriamas dalinis – iki 90 proc. finansavimas savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.

Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios kultūros paslaugas, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Kultūros ir turizmo skyriui (toliau –  Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Udovičienė, tel. (8-444) 56185, el. p. vaida.udoviciene@telsiai.lt.

Vyresnio amžiaus žmonių organizacijų, vienijančių pensinio amžiaus asmenis, projektų rėmimas

Parama skiriama vyresnio amžiaus žmonių organizacijų, vienijančių pensinio amžiaus asmenis projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: bendradarbiavimo projektai, skatinantys vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą kultūrinėje bei visuomeninėje veikloje; vyresnio amžiaus žmonių užimtumą skatinantys projektai; novatoriški projektai, kuriantys naujas patirtis.

Vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos skatinimo projektams skiriamas dalinis – iki 90 proc. finansavimas savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.

Vyresnio amžiaus žmonių organizacijos, kurios vienija pensinio amžiaus asmenis, užsiimančius kultūrine veikla, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Kultūros ir turizmo skyriui (toliau –  Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausioji specialistė Monika Domarkienė, tel. (8-444) 56185, el. p. monika.domarkiene@telsiai.lt.

Gerinančių turizmo sąlygas projektų rėmimas

Parama skiriama gerinantiems turizmo sąlygas projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: turizmo paslaugų plėtros projektai; turizmo informacijos sklaidos projektai; Telšių rajono materialaus kultūros paveldo aktualizavimo projektai; inovacijų turizmo srityje projektai.

Gerinantiems turizmo sąlygas projektams  skiriamas iki 100 proc. finansavimas savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.

Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios turizmo paslaugas, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Kultūros ir turizmo skyriui (toliau –  Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausioji specialistė Monika Domarkienė, tel. (8-444) 56185, el. p. monika.domarkiene@telsiai.lt.

Bendruomenių projektų rėmimas

Parama skiriama bendruomenių projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: dalinis prisidėjimas prie kaimo bendruomenių projektų, gavusių finansavimą iš fondų ir / ar programų; bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo skatinimas.

Bendruomenėms parengtiems projektams skiriamas dalinis – iki 90 proc. finansavimas savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.

Telšių rajono ir miesto vietos veiklos grupės, bendruomenės, registruotos Telšių rajono teritorijoje,  nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui (toliau –  Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Geidukienė, tel. (8-444) 56186 el. p. jurgita.geidukiene@telsiai.lt.

Verslą skatinančių projektų rėmimas

Parama skiriama verslą skatinantiems projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: verslo bendradarbiavimo tinklo plėtros skatinimas; renginių organizavimas verslo atstovams; pagalba naujoms besikuriančioms Telšių rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.

Verslumą skatinantiems projektams; pagalbai naujai besikuriančioms įmonėms skiriamas iki 100 proc. nuo projekto vertės finansavimas savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.

Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios verslo skatinimo paslaugas, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui (toliau –  Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d.  Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Urbonienė, tel. (8-444) 22358 el. p. neringa.urboniene@telsiai.lt.

Nuotraukos autorius – Ramūnas Saldauskas.