2022-04-25 Atnaujinimo data: 2023-01-12
Spausdinti

1.1.4.  priemonė ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"

Telšių rajono savaldybės administracija skelbia 2021 m. nevyiriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 m. veiksmų plano 1.1.4 priemonės "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Telšių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą

Priemonės tikslas - skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai - Telšių rajone veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme. Jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

 Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 4 d. iki birželio 25 d. 12 val.
 • Paraiška su priedais pateikiama skenuoti PDF formate elektronine versija el. paštu: info@telsiai.lt .
 • Pareiškėjai pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės aprašo 1 priedas) užpildytą paraišką Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikia su lydraščiu registruotu paštu arba įteikdami asmeniškai Savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriuje (101 kab.) adresu: Žemaitės g. 14, LT-87133.

Paraiškų pateikimas

Projektai aprašomi užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, pateikiama įrišta arba įsegta 2 (dviem) vienodais egzemplioriais (1 originalas ir 1 kopija).

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, Savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva negalima. 

Prie paraiškos privalomos pateikti dokumentų kopijos:

 • jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 • jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą) (PRIVALOMA);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;
 • projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 • kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;
 • aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

Šiai priemonei įgyvendinti 2021 metais iš valstybės biudžeto Telšių rajono savivaldybei skirta 28 781,00 Eur.

Vadovaujantis Savivaldybės aprašo 50 p., Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, iki 2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. už Priemonę atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų), atliekančio (-ių) papildomas funkcijas, susijusias su priemonės įgyvendinimu, darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms mokėti. Atsižvelgiant į tai Telšių rajono seniūnijoms buvo paskirstyta 28 205,00 Eur.

 • Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 300,00 Eur.
 • Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000,00 Eur.

Telšių rajono seniūnijoms numatytos lėšos 

Eil. Nr. Teritorijos pavadinimas Gyventojų skaičius
(2021 m. sausio 1 d.)
Lėšos (Eur)
1. Degaičių sen. 1 959 1261,00
2. Gadūnavo sen. 1 688 1087,00
3. Luokės sen. 1 564 1007,00
4. Nevarėnų sen. 1 380 889,00
5. Ryškėnų sen. 2 452 1579,00
6. Tryškių sen. 2 406 1549,00
7. Upynos sen. 1 633 1052,00
8. Varnių sen. 3 175 2045,00
9. Viešvėnų sen. 2 382 1534,00
10. Žarėnų sen. 948 750,00
11. Telšių miesto sen. 23 994 15452,00
Iš viso: 43 581 28 205,00

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu.
 • veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 5.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 • veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti,– vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Minimalus balų skaičius, kurį turi surinkti pareiškėjas, yra 30. Maksimalus balų skaičius, kurį gali surinkti pareiškėjas, yra 70.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jurgita Geidukienė, tel. 8 444 56 186, mob. 8 608 64 810, el. paštas: jurgita.geidukiene@telsiai.lt (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).