2023-01-02 Atnaujinimo data: 2023-01-02
Spausdinti

Ikimokyklinis / priešmokyklinis ugdymas

[[#ex]]


 Vaikų priėmimas

Ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programas priimami vaikai nuo 1,5 metų iki 5(6) metų amžiaus. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Nuo 2022-09-01 vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis 2021-2022 m. m., kai jiems buvo 5 metai, gali būti suteikta galimybė ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą dvejus metus, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarka ir Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarka. Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tvarką ir prioritetus nustato Telšių rajono savivaldybės taryba. Ketindami leisti vaiką į pasirinktą ugdymo įstaigą, tėvai (globėjai) turi pateikti elektroninį prašymą.


Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa ar Priešmokyklinio ugdymo programa (jas pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.

 • Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas
 • Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas
 • Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

Privalomas ikimokyklinis ugdymas

Skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, ir:

 1. vaikas nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas;
 2. tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) pozityvios tėvystės įgūdžių;
 3. vaikui nustatytas neįgalumas ir (ar) specialieji ugdymosi poreikiai, bet vaiko tėvai (globėjai) nesudaro sąlygų tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;
 4. vaiko tėvai (globėjai) išgyvena sunkumus (vienas iš tėvų (globėjų) ar abu yra netekę darbo;
 5. vienas iš tėvų (globėjų) ar abu išvykę į užsienį;
 6. įvyko ar vyksta skyrybų procesas;
 7. vienas iš tėvų (globėjų) ar abu įrašyti į ieškomų, dingusių žmonių sąrašus;
 8. vienam iš tėvų (globėjų) nustatyta sveikatos sutrikimų ar kitų priežasčių), dėl kurių netenkinami vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai ir pažintiniai poreikiai.

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams organizuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius skiria privalomą ikimokyklinį ugdymą, atsižvelgęs į gautus siūlymus iš savivaldybės Vaiko gerovės komisijos. Paskirtas vaikui privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti per penkias darbo dienas nuo Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių privalomo ikimokyklinio ugdymo per nurodytą terminą suteikti negalima, privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti artimiausiu metu, išnykus ar pašalinus priežastis, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos.

 • Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
 • Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia mokyklos komanda, darbo grupė. Rengdami programą jie vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis. 

 


Priešmokyklinio ugdymo programa

     Vienų metų trukmės priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą, kurios minimali trukmė yra 640 val. per metus. Jei vaikas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ne ankščiau, negu jam suėjo 5 metai (išskyrus vaiką, kuris pagal priešmokyklinio ugdymo programą buvo pradėtas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai), tai, vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, jam gali būti suteikta galimybė ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą dvejus metus.
     Priešmokyklinis ugdymas gali būti organizuojamas 4 val., 6 val., 8 val., 10 val. ar kt. val. per dieną. Savivaldybės taryba priima sprendimą, kokį priešmokyklinio ugdymo modelį pasirinks organizuodamas ugdymosi procesą.
     Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos mokymo(si) turiniu ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. 
     Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. 

 • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
 • Kompetencijų raidos aprašas
 • Telšių rajono savivaldybės mokyklų 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas 

 


Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa ar Priešmokyklinio ugdymo programa (jas pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.

 • Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas
 • Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas
 • Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

 


Grupių steigimas

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313), vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės (toliau – grupė) formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus bei šioje higienos normoje nustatytas vaiko ugdymo sąlygas. Grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant šioje higienos normoje pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus:

 • grupėse nuo gimimo iki 1 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 6 vaikai;
 • nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų;
 • nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų;
 • nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų;
 • nuo gimimo iki 3 metų – ne daugiau kaip 8 vaikai;
 • nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 10 vaikų;
 • nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 12 vaikų;
 • nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų;
 • vienas sutrikusio intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią vaikas ugdomas integruotai, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas 1–8 punktuose nustatytas grupės vaikų skaičius.

       Pastaba. Vadovaujantis Higienos normos pakeitimu iki 2023-03-04 galimas vaikų skaičius grupių sąrašuose padindinamas ne daugiau kaip 2 vaikais. Pakeitimas taikomas tik iš Ukrainos atvykusių šeimų vaikams.


Finansavimas ir aprūpinimas

Iš valstybės lėšų, kurios skiriamos vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu ikimokykliniam/priešmokykliniam ugdymui, finansuojamas ne trumpesnis kaip 20 valandų per savaitę (4 val. per dieną) vaikų ugdymas. Jeigu ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas mokykloje vyksta ilgiau nei 4 val. per dieną (ar 20 val. per savaitę), kitą ugdymo laiko dalį finansuoja mokyklos ar grupių savininkas (valstybė, savivaldybių tarybos ar kitas švietimo teikėjas).

 • Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas
 • Mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas
   

Vaikų pavėžėjimas

     Visi vaikai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir gyvena kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo artimiausios mokyklos, kuri vykdo priešmokyklinio ugdymo programą, vežami iki mokyklos ir atgal mokykliniu autobusu ar, mokyklai jo neturint, tėvams (globėjams) ir mokyklai susitarus, kita transporto priemone.
     Į mokykliniu autobusu vežamų mokinių sąrašą įtraukiami ir vaikai, kuriems ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir kriterijais yra privalomas, kurie gyvena kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos.
    Vežimas mokykliniu autobusu reglamentuojamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620 patvirtintu aprašu.


Vaikų maitinimo organizavimas

   Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 14 d. patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, kuris nustato vaikų maitinimo, vykdomo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančiose įstaigose, vaikų poilsio stovyklose, teikiančiose apgyvendinimo paslaugas, vaikų stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, reikalavimus.
   Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų (nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo).

 • Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
 • Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašas

 

[[#ex]]