2023-03-08 Atnaujinimo data: 2024-03-12
Spausdinti

Vaikų vasaros poilsis

Vaikų vasaros poilsis ir užimtumas organizuojamas įgyvendinant vaikų socializacijos ir neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektus, kurie yra rengiami, teikiami, vertinami ir finansuojami, vadovaujantis "Telšių rajono savivaldybės projektų „Vaikų socializacija. Prevencinių programų vykdymas“ teikimo, finansavimo ir vykdymo tvarkos aprašu", pavirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 20 d. įsakymu  Nr. A1-272 „Dėl Telšių rajono savivaldybės projektų „Vaikų socializacija. Prevencinių programų vykdymas“ teikimo, finansavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). 

Aprašo tikslas – skatinti turiningą vaikų užimtumą mokinių vasaros atostogų metu.

 • Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojama iki 90 proc. projekto vertės. Vienai projekto paraiškai finansuoti skiriama lėšų sumą nuo 300 EUR iki 5 000 EUR.
 • Projektų paraiškos teikiamos: nuo kovo 1 d. iki balandžio 10 d.
 • Projektų paraiškas gali teikti Telšių rajono švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose, kituose veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose įteisinta švietimo, ugdymo, vaikų užimtumo arba stovyklų organizavimo veikla, laisvieji mokytojai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas.
 • Projektų paraiškų vertinimą ir atranką vykdo Telšių r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo darbo grupė.

Projektams keliami reikalavimai:

 • Projektai turi būti  įgyvendinami mokinių vasaros atostogų metu.
 • Projekto praktinių veiklų trukmė – ne mažiau nei 3 dienos.
 • Projektinės veiklos turi  ugdyti vaikų socialines, emocines kompetencijas ir skatinti vaikų kūrybingumą, fizinį aktyvumą, komandinį darbą, sveiką gyvenseną, savanorystę.
 • Projektinėse veiklose turi dalyvauti ne mažiau nei 15 Telšių rajono mokinių / vaikų, kurie yra ugdomi pagal ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. 

Kiti Projektų paraiškų vertinimo kriterijai:

 • Didesnis dėmesys bus skiriamas tiems projektams, kurie į savo projektines veiklas įtrauks specialiųjų  poreikių turinčius, socialinę atskirtį patiriančius vaikus. Taip pat daugiau vertinimo taškų gali surinkti projektai, kurie į projektines veiklas įtrauks daugiau nei 30 vaikų, kurie  skatins verslumą, akcentuos tvarumą, gamtosaugą, visuomenei naudingą veiklą. 
 • Organizacijos, įstaigos ir / ar laisvieji mokytojai per kalendorinius metus tai pačiai veiklai vykdyti gali teikti tik vieną paraišką lėšoms gauti. 
 •  Gaunant lėšų iš fondų, rėmėjų ir kitų finansavimo šaltinių būtina kartu su paraiška pateikti patvirtinančius dokumentus apie gaunamą paramą. Kaip prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo negali būti nurodomas kitas projektas, prie kurio įgyvendinimo prisidedama savivaldybės biudžeto lėšomis.

Informacija apie Telšių rajono savivaldybėje vykdomus projektus skelbiama Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt.  

 

Paraiškas teikti

Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistei Daivai Marčenkovienei, el. p. daiva.marcenkoviene@telsiai.lt, tel. 8 (444) 60278

Papildoma informacija: