2023-01-04 Atnaujinimo data: 2024-07-02
Spausdinti

NVŠ krepšelis

[[#ex]]


NVŠ teikėjams

!!!Pagrindinis teisės aktas, kuriuo vadovaujamasi kalbant apie NVŠ programas bei jų vykdymą, finansavimą ir kontrolę – Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas!!! 

Ką daryti norint tapti NVŠ teikėju ir gauti NVŠ krepšelį vykdomoms programoms

1 Žingsnis: 

 • Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR).  Daugiau informacijos apie ŠMIR galima rasti čia.
 • Dėl įregistravimo ŠMIR Telšių r. įstaigos ir laisvieji mokytojai kreipiasi į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistą Gediminą Gudą (el.p. gediminas.gudas@telsiai.lt  tel. (8 444) 60205, 319 kab.

2 Žingsnis:

 • Užsiregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR).
 • Siekiant gauti prisijungimą prie NŠPR – prašome užpildyti prašymą tapti registro naudotoju ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (prašymo ir pasižadėjimo formas rasite NŠPR svetainėje).
 • Pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus (taip pat word formatu, be parašų) prašome siųsti el. paštu egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt. 
 • Kilus klausimams dėl NŠPR duomenų tvarkymo, teikimo ir jų naudojimo, kreiptis į:

Eglę Lesniauskienę, tel. +370 658 18 421, el. p. egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt  arba Algirdą Benetį, tel. +370 658 18 436, el. p. algirdas.benetis@nsa.smm.lt

3 Žingsnis:

4 Žingsnis:

 • Akredituotoms programoms NŠPR sistemoje reikia paprašyti finansavimo. Informaciją kaip tai padaryti rasite čia.
 • Suvesti savivaldybes, kuriose vykdysite veiklą bei tvarkaraščius. Informaciją kaip tai padaryti rasite čia.

5 Žingsnis:

 • Patvirtinus finansavimą NVŠ teikėjas pasirašo sutartį su Telšių r. savivaldybe.
 • Švietimo ir sporto skyriaus specialistas nurodytais kontaktais atsiunčia išsamią informaciją, surinką rekvizitus ir paruošia sutartį pasirašymui.

6 Žingsnis:


Tėvams

 • NVŠ - neformalusis vaikų švietimas.  Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

Dažniausiai užduodami klausimai:

1. Kokie vaikai turi teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį?
Teisę į NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Telšių rajono savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

2. Kokias programas lankantys vaikai gali pretenduoti gauti NVŠ krepšelį?
Tėvai ir vaikai, norintys gauti NVŠ krepšelį, gali rinktis tik iš akredituotų NVŠ programų sąrašo, kurioms skirtas finansavimas. 
Pabrėžtina, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį. 

3. Kur turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?
Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotųir finansuojamų NVŠ programų sąrašo turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir NVŠ krepšelio skyrimo sąlygas. Tėvai, norintys vaikui gauti NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. NVŠ teikėjai per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdami finansavimo NVŠ lėšomis požymį, o sutarties kopiją pateikia Telšių r. savivaldybės administracijos darbuotojui iki einamojo mėnesio pabaigos. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

4. Kada gali kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?
Telšių r. savivaldybės administracija NVŠ finansavimą skiria akredituotas programas vykdantiems teikėjams atsižvelgiant į programas lankančių vaikų skaičių ir turimą finansavimą. Todėl rekomenduotina kreiptis į teikėją kuo ankščiau (rugsėjo-spalio / gruodžio-sausio mėnesiais) ir išreikšti norą lankyti jo vykdomą programą, kadangi tuo metu skiriamos lėšos NVŠ teikėjams pagal pateiktus vaikų sąrašus. Tačiau dėl NVŠ krepšelio tėvai gali kreiptis į teikėją visus mokslo metus. Dėl vaikų kaitos programose, dažnu atveju atsiranda galimybė lankyti norimą programą ją pasirinkus vėliau.

5. Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas  NVŠ krepšelis?
Telšių r. savivaldybėje NVŠ krepšelio dydis 15-25 Eur. Kai vaikui pritaikomas NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti 15-25 Eur mažiau. NVŠ teikėjai negali siūlyti alternatyvių modelių (pavyzdžiui, lankyti daugiau užsiėmimų ir dėl to nemažinti kainos, ar tas lėšas panaudoti kitoms reikmėms). Jei NVŠ teikėjo patvirtintas programos įkainis pvz: 40 Eur, tai mokestis už pogramą pritaikius NVŠ krepšelį - 15-25 Eur.

6. Kada NVŠ krepšelis neskiriamas?
Jei vaikas per mėnesį išlanko mažiau nei 4 pedagogines valandas, tą mėnesį NVŠ krepšelis neskiriamas. Todėl yra svarbu užtikinti vaiko lankomumą.

7. Kokiam laikotarpiui skiriamas NVŠ krepšelis?
NVŠ krepšelis gali būti skiriamas 9 mėnesiams  (liepa–rugsėjis nefinansuojami).

8. Kokie yra mokinio, tėvų/ globėjų įsipareigojimai?
Visų pirma – norint pasinaudoti NVŠ krepšeliu būtina laiku pasirašyti Mokymo sutartį su NVŠ programos teikėju. Pasirašius  sutartį, tėvai/ globėjai privalo užtikrinti reguliarų vaiko užsiėmimų lankomumą, informuoti būrelio vadovą apie mokinio sveikatos sutrikimus, suteikti asmens duomenis (vardas, pavardė, mokinio asmens kodas, kontaktai), kurie su sutartimi teikiami NVŠ tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo.
Nusprendus nutraukti arba pakeisti veiklą – tėvai/globėjai turi kuo greičiau informuoti NVŠ teikėją bei sutvarkyti reikiamus dokumentus.

9. Ką daryti, jei NVŠ teikėjas nemažina būrelio mokesčio, nors yra pasirašyta Mokymo sutartis arba nesuteikia informacijos dėl NVŠ krepšelio gavimo?
Jei NVŠ teikėjai nesuteikia visos informacijos dėl NVŠ krepšelio gavimo arba nesumažina programos kainos, prašome kreiptis į Telšių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių, tel. 8444 40213, el.p. aurelija.treciokiene@telsiai.lt.

10. Kam skiriamas padidintas NVŠ krepšelis?
Padidintas NVŠ krepšelis skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (vidutinių, didelių ir labai didelių) - 30-50 Eur./mėn. 


Finansuojamų NVŠ programų sąrašas

2024 metų sausio-birželio mėnesiais įgyvendinamų ir finansuojamų NVŠ programų sąrašas

 

[[#ex]]