2023-01-02 Atnaujinimo data: 2023-01-02
Spausdinti

Pradinis ugdymas

 

Mokinių priėmimas

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sueina 7 metai. Pradinis ugdymas gali būti pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau (6 metų), kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, t. y. nuo 5 metų.


Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis pradinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.

  • Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas
  • Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas
  • Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

Ugdymo programos ir ugdymo planai

Pradinio ugdymo programos turinys santykinai skirstomas į ugdymo(si) sritis: dorinis ugdymas; kalbinis ugdymas; matematinis ugdymas; gamtamokslinis ir socialinis ugdymas; meninis ir technologinis ugdymas; kūno kultūros ir sveikatos ugdymas.