2022-02-09 Atnaujinimo data: 2022-08-30
Spausdinti

Priemiesčio zonų specialusis planas

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA  

SPRENDIMAS

DĖL  GYVENAMOSIOS URBANISTINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠVYSTYMO TELŠIŲ MIESTE IR PRIEMIESČIO ZONOSE SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO       

2008 m. rugpjūčio 21 d. Nr. T1-322
Telšiai 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 4, 8 d.,  Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  patvirtinti  projektavimo įmonės „Arka" parengtą gyvenamosios urbanistinės infrastruktūros išvystymo Telšių mieste ir priemiesčio zonose specialųjį planą (projekto vadovė - architektė B. Bružienė; planavimo organizatorius - Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius).

Savivaldybės meras Almantas Petkus

Gyvenamosios urbanistinės infrastruktūros išvystymo Telšių mieste ir priemiesčio zonose specialusis planas

[[#ex]]

Sprendiniai

   

SPAV ataskaita

[[#ex]]