2022-05-23 Atnaujinimo data: 2024-07-11
Spausdinti

Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa

Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa (toliau – Programa) skirta finansiškai remti fizinius ir juridinius asmenis, atitinkančius šių Programos nuostatų reikalavimus, įregistruotus ir vykdančius veiklą Savivaldybės teritorijoje.

Kiekvienais metais Telšių rajono savivaldybės taryba iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų skiria Programai įgyvendinti. 2024 m. vasario 29 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1 – 41. Programai įgyvendinti skirta 120 000,00 Eur. 

Kaip tai veikia?

Sprendimus dėl finansinės paramos skyrimo pareiškėjams priima Programos lėšų skirstymo komisija. Komisijos posėdis inicijuojamas pagal poreikį.

Programos lėšos naudojamos:

 • Kompensuojama iki 100 procentų palūkanų, bet ne daugiau kaip 2.000,00 Eur per vienerius metus (per metus Paramos prašytojas gali kreiptis kelis kartus, kol susidaro 2.000,00  Eur suma).  Palūkanos kompensuojamos vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui dvejus metus. Teikiant paraišką palūkanoms už paskolą kompensuoti (2 priedas) paskolos sutartis turi būti galiojanti arba pasibaigusi ne daugiau kaip prieš 12 mėn.
 • Rinkodaros priemonėms – reklaminiams leidiniams, skrajutėms, lankstinukams, stendams, iškaboms, reklaminio ploto nuomai, išlaidos kompensuojamos iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 400,00 Eur. O už viešinimo paslaugas (radijas, spauda, televizija ir kt.) iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 100,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įsikūrus ne anksčiau nei prieš penkerius metus skaičiuojant nuo prašymo dienos pateikimo. Išlaidos kompensuojamos du kartus vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
 • Internetinių svetainių ar internetinių parduotuvių sukūrimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įsikūrus ne anksčiau nei prieš penkerius metus skaičiuojant nuo prašymo dienos pateikimo.
 • Parodų, renginių, konferencijų ir seminarų, kuriuose paramos gavėjai, atitinkantys Programos 7 punktą, pristato savo gaminamą produkciją ar teikiamas paslaugas, organizavimo (patalpų, įrangos nuomos, lektoriaus) ir juose dalyvavimo (transporto, patalpų, įrangos nuomos, dalyvio mokesčio, apgyvendinimo paslaugos)  išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos du kartus vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
 • Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo, energetinio audito parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, parengimo išlaidos kompensuojamos iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos du kartus vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
 • Kvalifikacijos kėlimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500,00 Eur vieną kartą  metuose.
 • Įmonės įregistravimo išlaidos (registrų centre, notaro, advokato, prekinio ženklo įregistravimo ar / ir anspaudo gamybos patirtos išlaidos) kompensuojamos įmonei įsikūrus ne anksčiau nei prieš penkerius metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos ir tik vieną kartą vienam fiziniam / juridiniam asmeniui. Kompensuojama iki 100 procentų išlaidų, bet ne daugiau kaip 150,00 Eur.
 • Nekilnojamojo turto, žemės ūkio ar kitos paskirties sklypų nuomos išlaidos iš dalies kompensuojamos (juridiniam ar fiziniam asmeniui įsikūrus ne anksčiau nei prieš penkerius metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) ne daugiau kaip 1500,00 Eur per vienerius metus. Nekilnojamo turto, žemės ūkio ar kitos paskirties sklypų nuomos išlaidos kompensuojamos vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui dvejus metus. Ši finansavimo forma taikoma, jei nuomojamos patalpos yra priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei, nuomos sutartis įregistruota VĮ Registrų centro Telšių filiale, o prie prašymo skirti lėšų pridedamas Nekilnojamojo turto registro išrašas, juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei SODROS pažymos, kad laiku mokami mokesčiai (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos).

Paramos prašytojai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • būti įregistruoti VĮ Registrų centro Telšių filiale ir veiklą vykdyti Telšių rajono savivaldybės teritorijoje;
 • neturėti įsiskolinimų:
  • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
  • Valstybiniam socialinio draudimo fondui;
  • Telšių rajono savivaldybės biudžetui – valstybinės žemės ir turto nuomos mokesčio.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 • Fizinis ar juridinis asmuo, norintis, kad būtų  kompensuotos paskolos palūkanos, turi užpildyti Prašymo formą, sąžiningumo deklaraciją (2 priedas ir 3 priedas) ir pridėti kitus prašymo formoje nurodytus dokumentus. Visais kitais atvejais prašymas teikiamas užpildant prašymo formą (4 priedas), pridedant Programos nuostatuose nurodytus dokumentus.

Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?

 • Visa informacija apie Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programą teikiama svetainės skiltyje "Verslas".
 • Taip pat šią programą kuruoja Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Neringa Urbonienė, tel. (8 444) 22 358, el.paštu neringa.urboniene@telsiai.lt; 

[[#ex]]

Ataskaitos


Administracijos direktoriaus įsakymai 

Administracijos direktoriaus įsakymai 2024 m.

Administracijos direktoriaus įsakymai 2023 m.

Administracijos direktoriaus įsakymai 2022 m.

Administracijos direktoriaus įsakymai 2021 m.

[[#ex]]