2022-05-24 Atnaujinimo data: 2022-05-24
Spausdinti

Verslo plėtros sąlygoms gerinti priemonių sąrašas

GPM dalis, skirta verslo plėtros sąlygoms gerinti

 • Finansinių rodiklių įstatymu savivaldybės priskiriamos grupėms pagal teritorijoms keliamus ekonominio augimo tikslus. Telšių rajono savivaldybė priskirta I grupei – Ekonominių centrų savivaldybės.
 • Savivaldybė verslo plėtros sąlygoms gerinti 2020 m. privalo skirti 135,0 tūkst. Eur.
 • Lėšos planuojamos naudoti su infrastruktūros plėtra, žmogiškaisiais ištekliais, prekėmis ir paslaugomis, turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą.
 • Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-395 patvirtintas Telšių rajono savivaldybės priemonių verslo plėtros sąlygoms gerinti sąrašas:
 1. 38,7 tūkst. eurų – 05 programos „Ekonomikos ir verslo skatinimas“ 01 tikslo „Sudaryti palankias sąlygas investicijoms pritraukti į rajoną ir gyventojų verslumui plėtotis“ 01 uždavinio „Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą“ 03 priemonei „Pagalba naujai besikuriančioms įmonėms“;

Susipažinti su ataskaita

 1. 27,4 tūkst. eurų –   05 programos „Ekonomikos ir verslo skatinimas“ 01 tikslo „Sudaryti palankias sąlygas investicijoms pritraukti į rajoną ir gyventojų verslumui plėtotis“ 01 uždavinio „Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą“ 04 priemonei „Verslumo skatinimas įtraukiant į verslą kūrybinių industrijų atstovus“;

Susipažinti su ataskaita

 1. 68,9 tūkst. eurų – 05 programos „Ekonomikos ir verslo skatinimas“ 01 tikslo „Sudaryti palankias sąlygas investicijoms pritraukti į rajoną ir gyventojų verslumui plėtotis“ 01 uždavinio „Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą“ 07 priemonei „Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo  plėtros programa“;

2020 m. gruodžio 11 d. panaudota 63,1 tūkst. Eur Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo  plėtros programai (toliau – Programos) įgyvendinti, iš kurių:

 • 53,0 tūkst. Eur kompensuota palūkanoms už paskolas;
 • 6,2 tūkst. Eur kompensuota už dalyvavimą parodose, leidinių leidimą, internetinės svetainės sukūrimą, verslo planų rengimą, kvalifikacijos kėlimą;
 • 1,4 tūkst. Eur kompensuotos už įmonės įregistravimą patirtos išlaidos;
 • 2,5 tūkst. Eur kompensuotos nekilnojamo turto nuomos išlaidos.

Ataskaita bus teikiama susipažinimui 2021 m. II ketv. Telšių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos ataskaitą.