2022-02-08 Atnaujinimo data: 2024-02-19
Spausdinti

Elektroninės paslaugos

Elektroniniai valdžios vartai (Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas)
Socialinės paramos paslaugos (SPIS)
Metrikacijos paslaugos (MGVDIS)
TPS vartai (Teritorijų planavimo ir statybos vartai)
Gyventojų aptarnavimo vertinimo anketa

 

Elektroninės administracinės paslaugos

1.  

Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas

2.

Pažymos patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

3.

Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas

4.

Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą

5.

Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas

6.

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

7.

Vardo, pavardės keitimo registravimas

8.

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

9.

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

10.

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

11.

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

12.

Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas

13.

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas    

14.

Įvaikinimo registravimas

15.

Tėvystės pripažinimo registravimas

16.

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas     

17.

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas

18.

Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas

19.

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

20.

Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais  

21.

Gimimo registravimas

22.

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

23.

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

24.

Santuokos nutraukimo registravimas   

25.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

26.

Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas

27.

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

28.

Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas

29.

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

30.

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

31.

Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas

32.

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

33.

Išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

34.

Santuokos registravimas

35.

Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

36.

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

37.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

38.

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais

39.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

40.

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

41.

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas

42.

Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

43.

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

44.

Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas

45.

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

46.

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

47.

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

48.

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

49.

Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

50.

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

51.

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitus projektus priėmimas

52.

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

53.

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

54.

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

55.

Leidimo laidoti išdavimas 

56.

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

57.

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

58.

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

59.

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

60.

Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

61.

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

62.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

63.

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

64.

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

65.

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

66.

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

67.

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

68.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

69.

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

70.

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

71.

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas savivaldybėje

72.

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

73.

Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo "P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

74.

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

75.

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

76.

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

[[#ex]]

Civilinės metrikacijos paslaugos

6.

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą
7.

Vardo, pavardės keitimo registravimas

11.

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

15.

Tėvystės pripažinimo registravimas

21.

Gimimo registravimas

25.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

26.

Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas

29.

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

32. 

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

34.

Santuokos registravimas


Kultūros ir turizmo paslaugos

41.

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas


Socialinės paramos paslaugos

12.

Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas

27.

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

42.

Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas


Viešosios tvarkos paslaugos

16.

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas     

17.

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas

59.

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas


Archyvo paslaugos

19.

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

67.

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas


Žemės ūkio paslaugos

1.  

Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas

2.

Pažymos patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

5.

Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas

45. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas
46.

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

48.

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

52.

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

 


Seniūnijų paslaugos

13.

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas   

22.

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

30.

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

31.

Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas

35.

Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

36.

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

43.

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

44.

Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas

55.

Leidimo laidoti išdavimas 

56.

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

60.

Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

61.

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

64.

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

70.

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

74.

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

76.

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas


Leidimų ir licencijų išdavimo  paslaugos

 

4.

Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą

8.

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

10.

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo

sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

39.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

57.

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

62.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

68.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

69.

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

73.

Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo "P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

 


Teritorijų planavimo ir statybos paslaugos 

18.

Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas

28.

Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas

37.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

38.

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais

40.

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

47.

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

58.

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

[[#ex]]