2022-02-08 Atnaujinimo data: 2023-04-26
Spausdinti

Informacijos rinkmenos

Nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisinis statusas pripažįstamas vadovaujantis 1997 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinio statuso įstatymu Nr. VIII-342 (Žin., 1997, Nr. 66-1609; 2007, Nr. 81-3310).

Informacija apie nuo okupacijų nukentėjusio asmens statuso suteikimą, pažymėjimų išdavimą teikiama ir dokumentai dėl statuso pripažinimo  priimami Telšių rajono savivaldybės administracijos Juridinio, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus Dokumentų valdymo poskyryje (Žemaitės g. 14, Telšiai, 101 kab., tel. 8 444 547 61, el. p. e.paslauga@telsiai.lt).

Nuo okupacijų nukentėjusiais asmenimis pripažįstami asmenys, kurie:

 1. okupacinių režimų buvo įkalinti, ištremti, nutremti arba kuriems dėl politinių ar kilmės motyvų kitokiais būdais buvo atimta laisvė;
 2. okupacijų metais dėl okupacinio režimo represinių ir kitų struktūrų bei okupavusių valstybių slaptųjų tarnybų veiksmų yra suluošinti, praradę sveikatą ar turtą;
 3. prievarta paimti į okupavusių valstybių karinius dalinius arba priverstiniams darbams;
 4. persekioti dėl politinių motyvų;
 5. dėl politinių ar kilmės motyvų negalėjo įgyti mokslo cenzo arba dirbti pagal specialybę;
 6. dėl okupacinių režimų struktūrų veiksmų patyrė kitokią žalą.

Nuo  okupacijų nukentėjusių asmenų grupės yra šios:

 1. okupacinių režimų politiniais ar kilmės motyvais represuoti asmenys:
 2. politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys;
 3. tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys;
 4. perkeltieji asmenys;
 5. kiti represuoti asmenys;
 6. buvę beglobiai vaikai;
 7. kiti nukentėję asmenys.

Asmuo, nukentėjęs nuo 1939-1990 metų okupacijų ir pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turi pateikti tokius dokumentus:

 • Prašymą  pripažinti jam nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų asmens teisinį statusą;
 • Lietuvos Respublikos piliečio paso lapo, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją (pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai);
 • leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją (pateikia ne Lietuvos Respublikos piliečiai);
 • užpildytą asmens, pretenduojančio į teisinį statusą, anketą;
 • dvi fotonuotraukas (2x3 cm);
 • gimimo liudijimo kopiją, patvirtintą notaro;
 • santuokos liudijimo kopiją, patvirtintą notaro (moterims, keitusioms pavardę);
 • darbo knygelės, kuri buvo pildoma iki 1990-03-11, visų įrašų kopijas;
 • kitus dokumentus (jų kopijas, patvirtintas notaro), kurių pagrindu gali būti pripažintas asmens, nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinis statusas: pažymėjimus apie nuteisimo, įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo laiką, Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos visuomenės organizacijų archyvo, Lietuvos valstybinio centrinio archyvo ir kitų archyvų išduotas pažymas, taip pat šiuose archyvuose esančių dokumentų kopijas.

Seimui priėmus Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinio statuso įstatymo papildymą, kuris įsigaliojo 2007-01-11,  LGGRT centras pripažįsta nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą asmenims, kurie:

Pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto k papunktį nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie nuo 1990 m. kovo 11 d. atsisakė prievartinės tarnybos sovietų armijoje (pasitraukė iš jos arba boikotavo šaukimą tarnauti joje) ir dėl to buvo prievarta paimti į sovietų armijos dalinius arba iki 1991 m. rugsėjo 7 d. priversti grįžti tęsti (išvykti atlikti) tarnybą juose (pridedama atmintinė apie reikiamus pristatyti dokumentus).

Pagal Lietuvos Respublikos kompensacijų asmenims, 1990-1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų armijoje ir dėl to nukentėjusiems nuo sovietų armijos veiksmų, įstatymą, teisę į 4000 Lt vienkartinę kompensaciją turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nuo 1990 m. kovo 11 d. atsisakė tarnybos sovietų armijoje ir buvo:

 1. prievarta paimti į sovietų armijos dalinius;
 2. nuteisti laisvės atėmimu už pasitraukimą iš sovietų armijos arba šaukimo tarnauti joje boikotavimą;
 3. priversti grįžti tęsti (išvykti atlikti) tarnybą sovietų armijos daliniuose iki 1991 m. rugsėjo 7 d.

Įgijus nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą ir nukentėjusio asmens pažymėjimą, dėl vienkartinės kompensacijos kreiptis į artimiausią Krašto apsaugos savanorių pajėgų teritorinį skyrių.

Pažymėtina, kad Įstatymas nenumato pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą asmenims, pasitraukusiems iš tarnybos sovietų armijoje ir slapstantis išvengusiems prievartinio paėmimo (sugrąžinimo) į sovietų armijos karinį dalinį. Vien atsisakymo prievartinės tarnybos sovietų armijoje (pasitraukimo iš jos) fakto nepakanka nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisiniam statusui įgyti. Prievartinis paėmimas (sugrąžinimas) į sovietų armijos dalinį arba iki 1991 m. rugsėjo 7 d. dėl patiriamo persekiojimo priverstinis grįžimas tęsti tarnybą jame (po atsisakymo prievartinės tarnybos sovietų armijoje) yra būtinoji Įstatymo sąlyga.

Pažymėjimus pametusiems, sugadinusiems ar kitaip praradusiems asmenims išduodamas ne pažymėjimo dublikatas, o naujas pažymėjimas. Reikia pristatyti tokius dokumentus:

 1. Prašymas dėl naujo pažymėjimo išdavimo;
 2. 1 nuotrauka (2×3);
 3. Paso kopija;
 4. Darbo knygelės kopija (iki 1990 metų);
 5. Skelbimas  laikraščiuose (pasirinktinai - "Lietuvos žinios", "Respublika“, "Lietuvos rytas“)  apie tai, kad prarastą pažymėjimą (nurodant vardą, pavardę, pažymėjimo numerį ir statusą) laikyti negaliojančiu.
 6. Kvitas (sumokėtas už skelbimus ir laikraščio lapas kur patalpintas Jūsų skelbimas).
 7. Jeigu Jus apvogė ir kreipėtės į policiją, turite pateikti policijos pažymą, kad pavogtas Jūsų pažymėjimas.

Nuo okupacijų nukentėjusio asmens (politinio kalinio), nuo okupacijų nukentėjusio asmens (tremtinio), nuo okupacijų nukentėjusio asmens (represuotojo), nuo okupacijų nukentėjusio asmens pažymėjimai  išduodami asmenims, kuriems Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus įsakymu pripažįstamas atitinkamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas.

Nuo okupacijų  nukentėjusio asmens statuso suteikimą svarsto Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Nukentėjusių asmenų dokumentų rengimo grupė (Gedimino prr. 40, Vilnius), tel. (8 5) 231 41 39, el.p. centras@genocid.

LGGRT centro internetinio puslapio adresas www.genocid.lt