2022-02-08 Atnaujinimo data: 2022-07-27
Spausdinti

Asmens duomenų apsauga

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau-Administracija) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys

Administracijoje tvarkomi asmens duomenys šiais tikslais:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, t.y., sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją. Taip pat Jūs galite kreiptis su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai.  Be to, galite kreiptis su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“), su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, kai to nedraudžia teisės aktai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), galite pranešimu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems kas turit teisę ja naudotis ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, jei teisės aktuose nėra nustatyta kitaip.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Administracijai rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per įgaliotą atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis (Žemaitės g. 14, Telšiai, tel. (8 444) 52 229,  el. p. info@telsiai.lt).

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Administracija gali atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis bei kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Duomenų subjekto teisės nėra absoliučios. Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas duomenų subjekto teisių gali neįgyvendinti:

 • kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų tvarkymo ir saugumo pažeidimų apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, jis gali kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus (toliau – skyriaus) vedėją Artūrą Stirbį ir skyriaus vyriausiąjį specialistą Eligijų Sapranavičių tel.: +370 646 06279, +370 602 50623, el. p.  info.gyventojai@telsiai.lt. Duomenų valdymo įgaliotinis privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Jeigu asmuo nesutinka su Administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.