2024-04-15 Atnaujinimo data: 2024-04-18
Spausdinti

Jaunimas

Jaunimo naujienos

[[#ex]]

Jaunimo reikalų koordinatorius

Jaunimo reikalų koordinatorius – tai valstybės tarnautojas, kuris atlieka valstybės perduotą savivaldybėms jaunimo politikos įgyvendinimo funkciją.

Jaunimo politika – priemonių, kuriomis sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, visuma.

Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius:

  • rengia ir įgyvendina savivaldybėje įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir priemones;
  • analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje;
  • plėtoja savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą;
  • atlieka kitas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.


Telšių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Eglė Gaubienė, el. p. egle.gaubiene@telsiai.lt, tel.: +370 444 46460, +370 697 60784, Respublikos g. 32, Telšiai, kab. 317. 


Jaunimo reikalų taryba


Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – JRT) yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldos institucijų, išrinktų jaunimo atstovų (14–29 m.).

Telšių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narys/ė  Pareigos  Kontaktai
Evelina Lenkauskienė Telšių rajono savivaldybės tarybos narė, JRT pirmininkė    zelbaite.evelina@gmail.com
Samanta Bubliauskaitė Jaunimo atstovė, JRT pirmininkės pavaduotoja    samanta.bubliauskaite@uzt.lt 
Antanas Banys  Jaunimo atstovas  antanas.banys@maltieciai.lt 
Matas Drimba  Jaunimo atstovas     matasee@gmail.com
Rugilė Kumžaitė Telšių rajono savivaldybės tarybos narė    rugile.kumzaite@gmail.com
Gabrielė Narmontaitė Telšių rajono savivaldybės tarybos narė    narmontaite.gabriele1993@gmail.com
Antanas Nekrašius  Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas  antanas.nekrasius@telsiai.lt
Rimantė Norvaišė  Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė  rimante.norvaise@telsiai.lt
Ignė Petrulevičiūtė Jaunimo  atstovė    
Roberta Raudienė Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė  roberta.raudiene@telsiai.lt
Emilija Sabaliauskaitė Jaunimo  atstovė   emilija.sabaliauskaite1@gmail.com
Justė Skukauskaitė   Jaunimo atstovė   juste.skuk@gmail.com

Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sekretorė – Telšių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Eglė Gaubienė, el. p. egle.gaubiene@telsiai.lt, tel.: +370 444 46460, +370 697 60784.


Telšių rajono savivaldybės JRT įgyvendina šias funkcijas:

1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Telšių rajono savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu; 

2. inicijuoja Telšių rajono savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

3. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Telšių rajono savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis;

4. teikia pasiūlymus Telšių rajono savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių;

5. teikia pasiūlymus Telšių rajono savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu Savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;

6. dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;

7. teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus Telšių rajono savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo;

8. teikia pasiūlymus Telšių rajono savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;

9. užtikrina jaunimo dalyvavimą, sprendžiant Telšių rajono savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

10. bendradarbiauja su Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais;

11. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Telšių rajono savivaldybės tarybai.

[[#ex]]