2022-02-08 Atnaujinimo data: 2024-07-16
Spausdinti

Korupcijos prevencija

Praneškite apie korupciją

[[#ex]]

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai


Kviečiame informuoti apie neteisėtus, korupcinio pobūdžio, darbuotojų veiksmus

Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui viešajame ar privačiame sektoriuje.

Vykdydami korupcijos prevenciją, prašome pranešti apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio Telšių rajono savivaldybės administracijos, Telšių rajono savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų veiksmus.

Pranešti galite:

Telšių rajono savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Roberta Raudienė, El. p. roberta.raudiene@telsiai.lt   tel. 8-695-42587.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes bei informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), PRIVALO pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 


Antikorupcijos komisija

Kviečiame pranešti Telšių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai (toliau – Antikorupcijos komisija)  apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Telšių rajono savivaldybėje, jos įstaigose, įmonėse.

Antikorupcijos komisija. Antikorupcijos komisijos tikslai, uždaviniai, funkcijos, sudarymo ir darbo organizavimo principai, atsakomybė ir kiti su jos veikla susiję klausimai nustatyti Telšių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatuose, patvirtintuose Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-411.

Antikorupcijos komisiją informuoti galima:

 • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Antikorupcijos komisija, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai;
 • raštu, paliekant pranešimą dėžutėje „Pageidavimai pasiūlymai“, kuri yra Savivaldybės administracijos pastato Žemaitės g. 14 pirmo aukšto fojė;
 • el. paštu antikorupcijos.komisija@telsiai.lt;
 • žodžiu kreipiantis į komisijos narius.  

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Asmens pageidavimu Antikorupcijos komisija garantuoja jo anonimiškumą.

Antikorupcijos komisija primena, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Antikorupcijos komisijoje gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, tiriami, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą  pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. vadovaujantis:

Priimtas pranešimas išnagrinėjamas  ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Išimtinais atvejais terminas gali būti pratęstas 20 darbo dienų. Jei nusprendžiama, kad pateikta informacija labiau atitinka ne Antikorupcijos komisijos, o kitos institucijos kompetenciją, per 5 darbo dienas pranešimas persiunčiamas kompetentingai institucijai.

Antikorupcijos komisija  užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

Už sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos apie asmenis paskleidimą Antikorupcijos komisijos nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12).

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5)  266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, arba palikti pranešimą šioje svetainėje.

Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas Telšių rajono savivaldybės administracijoje, privalo nedelsiant apie jas informuoti savo tiesioginį vadovą. Taip pat apie korupcijos apraiškas  gali pranešti aukščiau nurodytais kontaktais tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Pareigos Vardas, Pavardė El. paštas Telefonas
Pirmininkas Algirdas Bacevičius algirdas.bacevicius@telsiai.lt
algirdasbacevicius@gmail.com
8 614 83313
Pavaduotojas Gabrielė Narmontaitė gabriele.narmontaite@telsiai.lt
narmontaite.gabriele1993@g
mail.com
8 645 50869
Narys Tomas Avelis tomas.avelis@gmail.com  8 643 00444
Narys Rolandas Ladyginas r.ladyginas@gmail.com 8 687 88587
Narys Remigijus Puplauskas remigijus.puplauskas@telsiai.lt
puplauskasremigijus@g
mail.com
8 698 71512
Narys Mantas Serva mantas.serva@telsiai.lt
mantasserva32@gmail.com
8 621 47609

 

Antikorupcijos komisijos ataskaitos:

Telšių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaita. 

Telšių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaita. 

Telšių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaita.

 

Antikorupcijos komisijos posėdžiai


Informacija apie nusišalinimus, siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto

Telšių rajono savivaldybės administracijoje 2021 m. liepos 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. A1-1087 "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijoje valstybės tarnyboje dirbančių asmenų nusišalinimo ir jų nušalinimo nuo tarnybinių pareigų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" yra patvirtinta nusišalinimo ir nušalinimo tvarka.

2023–02–14 Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje Nr. T5-2 Tarybos narys  Stanislovas Čekanauskas nusišalino nuo 12 klausimo: "Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-297 „Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų patvirtinimo“ pakeitimas. Nusišalinimas priimtas.

2023–03–23 Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje Nr. T5-3 Tarybos narys  Stanislovas Čekanauskas nusišalino nuo 27 klausimo: "Dėl VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-84)". Nusišalinimas priimtas.

2023–03–22 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje Nr. T4-3 Tarybos narys  Tomas Lekavičius nusišalino nuo 2, 4 ir 22  klausimų: 2. "Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-91)", 4. "Dėl Ekspertų komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-52)", 22. "Dėl Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-78)". Nusišalinimai priimti.

2023 -03 -30 tarybos posėdyje T-3:

Tarybos narė Giedrė Nagienė nusišalino nuo 6 ir 39 klausimų: 6."Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo", 39. "Dėl socialinių paslaugų kainų Telšių rajono savivaldybėje nustatymo". Nusišalinimai priimti.

Tarybos narys Kęstutis Trečiokas nusišalino nuo 17 klausimo: "Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Telšių Žemaitės dramos teatro aktualizavimas ir įveiklinimas“. Nusišalinimas priimtas.
2023-05-04 tarybos posėdyje T-2:

Tarybos narė Evelina Lenkauskienė nusišalino nuo 2 klausimo: "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos nario paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus". Nusišalinimas priimtas.

2023–05–15 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje Nr. T3-2 Tarybos narė Simona Simaitytė nusišalino nuo 21 klausimo: "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą". Nusišalinimas priimtas.

2023–05–17 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje Nr. T4-2

Tarybos narys Gintautas Bratkauskas nusišalino nuo 10 klausimo: "Dėl Telšių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo". Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narė Evelina Lenkauskienė nuo 26 klausimo: "Dėl atstovų į Telšių regiono plėtros tarybos kolegiją ir įgaliojimų suteikimo". Nusišalinimas priimtas.

2023–05–18 Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje Nr. T5-2 Tarybos narys Imantas Motiejūnas nusišalino nuo 8 klausimo: "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo". Nusišalinimas priimtas.
2023-05-25 Tarybos posėdyje T-4:

Tarybos nariai Algirdas Žebrauskas ir Tomas Lekavičius nusišalino nuo 4 ir 5 klausimų: 4. „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-160 „Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo“. 5. „Dėl Telšių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo“. Nusišalinimai priimti.

Tarybos narė Evelina Lenkauskienė nusišalino nuo 7 klausimo: „Dėl atstovų į Telšių regiono plėtros tarybos kolegiją ir įgaliojimų suteikimo“. Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narė Simona Simaitytė nusišalino nuo 10 klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“. Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narys Imantas Motiejūnas nusišalino nuo 45 klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“. Nusišalinimas priimtas.

2023–06–22 Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje Nr. T5-3 Tarybos narys Karolis Andrijauskas nusišalino nuo 7 klausimo:  "Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo". Nusišalinimas priimtas.
2023-06-29 Tarybos posėdyje Nr. T-5:

Tarybos narys Karolis Andrijauskas nusišalino nuo 9 klausimo: "Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo". Nusišalinimas priimtas.
Tarybos narys Imantas Motiejūnas nusišalino nuo 39 klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų skaičiaus patvirtinimo". Nusišalinimas priimtas. 

2023 – 08 – 24 Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje Nr. T5-4:

Tarybos narys Imantas Motiejūnas nusišalino nuo 16 klausimo: „Dėl Telšių „Ateities“ progimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo”. Nusišalinimas priimtas.
2023-11-30 Tarybos posėdyje Nr. T-9:

Tarybos narys Tomas Lekavičius nusišalino nuo 12 klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narys Algirdas Žebrauskas nusišalino nuo 12 klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narys Kęstutis Gusarovas nusišalino nuo 18 klausimo: „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Regioninei Telšių ligoninei“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narys Algirdas Žebrauskas nusišalino nuo 21 klausimo: „Dėl Telšių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“. Nusišalinimas priimtas. 

2023-12-14 Tarybos posėdyje Nr. T-10:

Tarybos narys Egidijus Narmontas nusišalino nuo 10 klausimo: „Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narys Egidijus Narmontas nusišalino nuo 21 klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl įsipareigojimų skirti lėšų Telšių rajono futbolo komandai dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos varžybose” pakeitimo“. Nusišalinimas priimtas. 

2024-01-25 Tarybos posėdyje Nr. T-1:

Tarybos narys Kęstutis Gusarovas nusišalino nuo 14 darbotvarkės klausimo: „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Regioninei Telšių ligoninei“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narė Gabrielė Narmontaitė nusišalino nuo 36 darbotvarkės klausimo: „Dėl socialinių paslaugų kainų Telšių rajono savivaldybėje nustatymo“. Nusišalinimas priimtas.

2024–03–22 Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje Nr. T5-3:

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 24 darbotvarkės klausimo: „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Telšių rajone“ (RT-127). Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narys Kęstutis Gusarovas nusišalino nuo 24 darbotvarkės klausimo: „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Telšių rajone“ (RT-127). Nusišalinimas priimtas.

2024-03-28 Tarybos posėdyje Nr. T-3:

Tarybos narys Kęstutis Gusarovas  nusišalino nuo 11 darbotvarkės klausimo: „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Telšių rajone““. Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 11 darbotvarkės klausimo: „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Telšių rajone““. Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 32 darbotvarkės klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“. Nusišalinimas priimtas. 

2024-04-16 Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje Nr. T6-4: 

Tarybos narys Egidijus Narmontas nusišalino nuo 8 darbotvarkės klausimo:  „Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo“. Nusišalinimas priimtas. 
2024-04-18 Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje Nr. T5-4:  

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 10 darbotvarkės klausimo: „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės 2023 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkiniui“. Nusišalinimas priimtas. 
Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 53 darbotvarkės klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – pastato – katilinės, esančios adresu: Kalno g. 40, Telšių m., pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narys Imantas Motiejūnas nusišalino nuo 24 darbotvarkės klausimo: „Dėl Telšių „Ateities“ progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. Nusišalinimas priimtas. 

2024-04-25 Tarybos posėdyje Nr. T-4:

Tarybos narys Egidijus Narmontas nusišalino nuo 7 darbotvarkės klausimo „Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo“. Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 18 darbotvarkės klausimo: „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Regioninei Telšių ligoninei“". Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 35 darbotvarkės klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pastato – katilinės, esančios adresu: Kalno g. 40, Telšių m., pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo“. Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 55 darbotvarkės klausimo: „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės 2023 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkiniui“ . Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narys Kęstutis Gusarovas nusišalino nuo 18 darbotvarkės klausimo: „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Regioninei Telšių ligoninei“". Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narys Kęstutis Gusarovas nusišalino nuo 55 darbotvarkės klausimo: „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės 2023 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkiniui“. Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narys Imantas Motiejūnas nusišalino nuo 71 darbotvarkės klausimo: „Dėl Telšių „Ateities“ progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ . Nusišalinimas priimtas.

2024-05-30 Tarybos posėdyje Nr. T-5:

Tarybos narys Egidijus Narmontas nusišalino nuo 4 darbotvarkės klausimo: „Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokesčio“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narė Vilma Šakienė nusišalino nuo 10 darbotvarkės klausimo: „Dėl žemės mokesčio tarifo nustatymo“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narė Vilma Rumšienė nusišalino nuo 10 darbotvarkės klausimo: „Dėl žemės mokesčio tarifo nustatymo“. Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narys Tomas Lekavičius nusišalino nuo 13 darbotvarkės klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narys Algirdas Žebrauskas nusišalino nuo 13 darbotvarkės klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“. Nusišalinimas priimtas.

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 30 darbotvarkės klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-434 „Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Regioninei Telšių ligoninei“ pakeitimo“. Nusišalinimas priimtas. 

2024-06-20 Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje Nr. T5-6: 

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 27 darbotvarkės klausimo: „Dėl  projekto „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo." Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 30 darbotvarkės klausimo: „Dėl projekto „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo." Nusišalinimas priimtas. 

2024-06-27 Tarybos posėdyje Nr. T-6:

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 26 darbotvarkės klausimo:  „Dėl valstybinės žemės sklypo dalies perdavimo neatlygintinai naudotis“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narys Imantas Motiejūnas nusišalino nuo 38 darbotvarkės klausimo: „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Telšių rajono savivaldybės mokyklų, kurioms nustatomas klasių ir mokinių skaičius, ugdymo grupių ir vaikų skaičius 2024–2025 mokslo metams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 47 darbotvarkės klausimo: „Dėl projekto „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narė Simona Simaitytė nusišalino nuo 47 darbotvarkės klausimo: „Dėl projekto „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narė Rugilė Kumžaitė nusišalino nuo 48 darbotvarkės klausimo: „Dėl projekto „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo“. Nusišalinimas priimtas. 

Tarybos narė Simona Simaitytė  nusišalino nuo 48 darbotvarkės klausimo: „Dėl projekto „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo“. Nusišalinimas priimtas. 

 


Teisės aktai


Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai


Korupcijos rizikos analizė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi korupcijos rizikos analizė suprantama kaip korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu.

Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).

Atliktos korupcijos rizikos analizės

 • Šiaulių miesto savivaldybės, Telšių ir Raseinių rajonų savivaldybių būsto ir socialinio būsto įsigijimas, skyrimas, kontrolė
 • Telšių rajono savivaldybėje
 • VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, VšĮ Mažeikių ligoninėje ir VšĮ Mažeikių pirminiame sveikatos priežiūros centre
 • Korupcijos rizikos analizė valstybės įstaigų ir savivaldybių veiklos srityse, susijusiose su vėjo energetikos plėtra 

  2022-07-04 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOS NR. 4-01-5558 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS, VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS BEI AKMENĖS, KELMĖS, PLUNGĖS IR TELŠIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ VEIKLOJE REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE

   

  Eil.

  Nr.

  Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai

  Telšių rajono savivaldybės administracijos pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas

  1.  

  Telšių ir Plungės rajonų savivaldybių administracijoms, užtikrinti gaunamos / priimamos paramos teisėtumą ir atitikimą įstatymų nuostatoms, sukuriant teisine ekspertize pagrįstą paramos gavimo / priėmimo sutarčių, bendradarbiavimo memorandumų ar kitų dokumentų, kontrolės mechanizmą.

  Atsižvelgta.

  Atsižvelgiant į korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktus rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022-07-15 pasirašė įsakymą Nr. A1-1096, kuriame nurodyta, kad:

  1. Telšių rajono savivaldybės institucijų (toliau – Institucija) veiksmai, susiję su gaunama (priimama) parama atitiktų paramos gavimą numatančias teisinio reguliavimo nuostatas, taip pat Institucija gaudama (priimdama) paramą neįsipareigotų veikti paramos davėjo naudai bei nesiektų gauti finansinę paramą kitais, nei teisės aktuose numatyta būdais ir pagrindais, pasinaudodama turima sprendimų priėmimo diskrecija;

  2. Institucijų gaunamos (priimamos) paramos sutartyse, bendradarbiavimo memorandumuose ir kituose dokumentuose dėl paramos gavimo (priėmimo) nebūtų Institucijos įsipareigojimų paramos davėjui, kurie prieštarautų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintiems lygiateisiškumo ir objektyvumo principams;

  3. Institucijos gaudamos (priimdamos) paramą neįsipareigotų paramos davėjui sudaryti palankias mokestines sąlygas, bei nesudarytų kitų išskirtinai palankesnių sąlygų vystyti paramos davėjo projektus;

  4. Institucijos gaunamos (priimamos) paramos sutarčių, bendradarbiavimo memorandumų ir kitų dokumentų dėl paramos gavimo (priėmimo) projektus derina su Telšių rajono savivaldybės administracijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingu asmeniu.

  1.  

  Pagal kompetenciją, teisinėmis ir / ar organizacinėmis priemonėmis užtikrinti savivaldybės vykdomųjų institucijų teikiamų išvadų atitikimą Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punkte numatytoms kompetencijoms.

  Atsižvelgta.

  Telšių rajono savivaldybės administracijos dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvados dėl korupcijos rizikos analizės Telšių rajono savivaldybės veiklos srityse, kiek tai susiję su vėjo energetikos projektų plėtra Telšių rajono savivaldybės teritorijoje pasitarimo metu (2022-09-06 d. protokolas Nr. 1) nuspręsta: Telšių rajono savivaldybės administracija pagal kompetenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punkte, nagrinėja ir vertina poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, teikia motyvuotas išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai atsižvelgdama į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis.

   

  _____________________

 


Antikorupcinis švietimas

Antikorupcinis švietimas 

Nuorodos į LR STT antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitas:

Kitos nuorodos:


Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Įgyvendinant Korupcijos prevencijos įstatymą ir vykdant antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklas organizacijose, Specialiųjų tyrimų tarnyba kviečia naudotis jų parengta ir šiuo metu atnaujinta e. mokymo platforma – elektronine mokymo(-si) erdve, kurioje kiekvienas darbuotojas gali savarankiškai įgyti ar plėsti žinias, stiprinti antikorupcinį sąmoningumą. Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platformoje rasite profesionalią antikorupcinio švietimo mokymų medžiagą, pateikiamą kartu su interaktyviomis užduotimis, aktualia sociologinių tyrimų statistika, gerosios praktikos pavyzdžiais.

E. mokymų sistemoje galima rinktis šias temas: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, sveikatos apsauga, savivalda, privatus sektorius, EBPO svarba užsienio pareigūnų papirkimo kontekste, užsienio pareigūnų papirkimas (anglų k.). Temų sąrašas nuolat pildomas.

Ši platforma yra nemokama, po mokymų baigimo vartotojams išduodami sertifikatai, kurie gali būti prilyginami kvalifikacijos kėlimui.

E. mokymo platforma pasiekiama adresu: https://emokymai.stt.lt/

Korupcijos prevencijos priemonės ir jų įgyvendinimo teoriniai ir praktiniai aspektai (mokomoji medžiaga)

Kviečiame atlikti testą ir įvertinti savo žinias, ar atskiriate kyšį nuo dovanos?


Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Nuo 2021 m. sausio 4 d. privačių interesų deklaravimas vykdomas per PINREG (privačių interesų registrą). Pateikti, patikslinti ar papildyti privačių interesų deklaraciją galite VTEK svetainėje.

Privačių interesų deklaravimas yra apibrėžtas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) antrajame skirsnyje.

Tai yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje, padedanti identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes ir laiku atlikti visas VPIDĮ numatytas prievoles (deklaruojantiems - nusišalinti, jų vadovams - nepavesti atlikti tam tikrų užduočių, teikti rekomendacijas ir kt.).

Deklaruoti privačius interesus privalu jei:

 • esate valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar einate atitinkamas pareigas, nustatytas VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalyje;
 • pretenduojate dirbti valstybinėje tarnyboje ir šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaigoje;
 • kandidatuojate rinkimuose į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius.

Pažymima, kad:

 • privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
 • deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos;
 • deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis;
 •  jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Deklaravimo pareigą turi visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A1-1230 patvirtintas Telšių rajono savivaldybės administracijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Viešųjų ir privačių interesų derinimą reglamentuoja:

Naudinga informacija


Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Telšių rajono savivaldybės administracijos rengiamų norminių teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas

[[#ex]]

 

testas