2023-05-10 Atnaujinimo data: 2023-05-10
Spausdinti

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Pranešėjas – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams, ir kurį kompetentinga institucija Lietuvos Respublikos prokuratūra pripažįsta pranešėju.

 1. Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
 2. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 3. pavojaus aplinkai;
 4. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 5. neteisėtos veiklos finansavimo;
 6. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 7. neteisėtu būdu įgyto turto;
 8. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 9. kitų pažeidimų.

DĖMESIO! Telšių rajono savivaldybės vidinis kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant išskirtinai apginti įtariama pažeistas asmens teises ar teisėtus interesus.

Įspėjame, kad nuoroda Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

 1. atsiųsdamas pranešimą Savivaldybės administracijai paštu adresu: Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai. Siunčiant pranešimą paštu po Savivaldybės administracijos pavadinimu turi būti  nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 2. atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu: praneseju.apsauga@telsiai.lt
 3. tiesiogiai kompetentingam subjektui - Telšių rajono savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiajam specialistui Gintautui Naglisui, telefonu 8-444-56172, 8-667-84566, arba atvykus į 104 kabinetą.

Pranešimo forma

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Telšių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymas  „Dėl Informacijos apie pažeidimus Telšių rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ .