2024-03-23 Atnaujinimo data: 2024-03-23
Spausdinti

Socialinių paslaugų kokybės kontrolė

Telšių rajono savivaldybės administracija periodiškai atlieka klientų patenkinimo socialinėmis paslaugomis apklausą, kadangi 2021 m. baigė įgyvendinti projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“, kuris buvo finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo:
- atliktas paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės įvertinimo tyrimas, kurio metu buvo išanalizuotos teikiamos kultūros, švietimo, socialinės, seniūnijų ir administracijos teikiamos paslaugos, atlikta gyventojų apklausa ir apskaičiuotas vartotojų pasitenkinimo indeksas, teikiamomis viešosiomis paslaugomis, nustatytos tobulintinos teikiamų paslaugų sritys, pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos kokybės gerinimui, numatyti konkretūs vykdytini veiksmai.
- parengta ataskaita su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateiktais siūlymais dėl reglamentavimo korekcijų ir pakeitimų.
- parengtas Vieno langelio principu teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.
- įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio ISO standarto reikalavimus.
- parengtas ir įdiegtas asmenų aptarnavimo kokybės standartas.
- parengtas ir įdiegtas paslaugų teikimo kokybės standartas.
- parengta piliečių chartija.

Asmenų aptarnavimo kokybės standartas 

Telšių rajono savivaldybės piliečių chartija

Telšių rajono socialinių paslaugų kokybės ataskaita 2021 m.

Telšių rajono socialinių paslaugų kokybės kontrolės 2022 m. ataskaita 

Telšių rajono savivaldybės socialinių paslaugų kokybės vertinimo 2023 m. paslaugų gavėjų lygmeniu ataskaita