2022-05-13 Atnaujinimo data: 2024-01-10
Spausdinti

Kultūros paveldas

[[#ex]]

Savivaldybės funkcija ir kompetencija pagal lr nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą

Kultūros paveldas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu.

Kultūros paveldas yra labai svarbus šalies kultūrinės atminties, savitumo ir patrauklumo šaltinis. Tinkamai saugomas ir prižiūrimas kultūros paveldas padeda formuoti Lietuvos įvaizdį, prisideda prie krašto gerovės kūrimo ir turizmo plėtojimo

Lietuvoje kultūros paveldo apsaugą reglamentuoja du pagrindiniai įstatymai: Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas. Taip pat vadovaujamasi Statybos, Žemės, Teritorijų planavimo, Saugomų teritorijų, Žemės reformos,Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais.

Kultūros vertybių apsaugos valstybės valdymo institucija yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (KPD).

Telšių rajone Kultūros vertybių apskaitą, propagavimą, leidybą organizuoja, tvarko Kultūros ir turizmo skyrius, vyriausioji specialistė (paminklosaugai).

Savivaldybės funkcijos ir kompetencija pagal LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą

5 straipsnio 4 dalis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos norminius teisės aktus pagal kompetenciją priima Vyriausybė, Kultūros ministras, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau Departamentas) direktorius ir savivaldybės taryba.

5 straipsnio 10 dalies 2, 7 - 11, 13 - 19 punktai:

2) rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
7) sudaro su valdytojais valstybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis;
8) teikia Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoja apie užfiksuotus šio įstatymo pažeidimus;
9) sudaro ir išduoda valstybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;
10) teikia šiuo įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
11) nagrinėja valdytojų skundus ir prašymus;
13) teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus;
14) teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;
15) administruoja kultūros paveldo objektų tvarkybą;
16) per mėnesį nuo pateikimo dienos teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus;
17) organizuoja teritorijų planavimo dokumentų, įgyvendinančių šio įstatymo reikalavimus, rengimą;
18) tikrina, kaip vykdomas šis įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
19) kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą.    

6 straipsnis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos administravimas savivaldybėse.

1. Savivaldybėms priskirtas (ribotai savarankiškas) ir savarankiškas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas atlieka savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys ar padaliniai (toliau – savivaldybės paveldosaugos padalinys).
2. Saugomų statinių, statinių saugomų objektų teritorijose ir saugomose vietovėse projektavimo sąlygų sąvadus išduoda, tokių statinių projektų derinimą organizuoja ir leidimus statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti tokius statinius išduoda savivaldybės institucijos šio, Vietos savivaldos ir Statybos įstatymų nustatyta tvarka.
3. Savivaldybių paveldosaugos padaliniai, atlikdami savivaldybei priskirtas valstybės saugomų objektų apsaugos funkcijas:
1) tarpininkauja tarp valdytojų ir Departamento: priima valdytojų prašymus, perduoda juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
2) perduoda pranešimus šio įstatymo 10 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytais atvejais;
3) tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
4) informuoja Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
5) teikia valdytojams šio įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
6) įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
7) priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal Departamento suteiktus įgaliojimus.
4. Savivaldybių paveldosaugos padaliniai savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu atlieka funkcijas, nurodytas šio įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 2, 7 - 11, 13 - 19 punktuose, taip pat:
1) rengia ir organizuoja savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitų paveldosaugos programų vykdymą;
2) inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui;
3) bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
4) organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;
5) teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;
6) turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;
7. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

10 straipsnio 3 dalis. Savivaldybės taryba savivaldybės paveldosaugos padalinio teikimu kultūros paveldo objektus skelbia saugomais savivaldybės.

21 straipsnis 6 dalis. Savivaldybės institucijos prižiūri saugomose teritorijose esančių savivaldybės paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų ir vietovių naudojimą ir juose atliekamus statybos ir tvarkybos darbus, kontroliuoja, kaip užtikrinama savivaldybės saugomų objektų, vietovių apsauga ir kaip laikomasi nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo planuojant ar vykdant veiklą, rengia savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, organizuoja kultūros paveldo ir jų apsaugos tvarkymo planų rengimą.

22 straipsnio 2 dalies 2 punktas. Savivaldybės administracijos direktorius – rajono lygio kultūros paveldo tinklų schemų ir kitų tipų specialiųjų planų, kai savivaldybė skelbia ar jau paskelbė saugomais kultūros paveldo objektus ir steigia ar jau įsteigė kultūrinius draustinius, rengimą; finansavimas skiriamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

23 straipsnio 10 dalis. Kultūros paveldo objekte atliekamų tvarkybos darbų projekto vykdymo eigą ir kokybę kontroliuoja valdytojas, Departamentas ir savivaldybės paveldosaugos padalinys. Šio padalinio valstybės tarnautojai ir įgalioti specialistai bei kituose įstatymuose nurodyti valstybės tarnautojai ir specialistai (specialiosios autorinės priežiūros vadovai), nustatę, kad darbų metu buvo pažeisti paveldosaugos reikalavimai ar kad dėl projekto klaidų iškilo vertingųjų savybių praradimo ar sužalojimo grėsmė, apie tai privalo pranešti Departamentui ir sustabdyti žalojančius ar keliančius grėsmę darbus. Toks sustabdymas galioja 2 darbo dienas, jeigu Departamentas nepriima jį patvirtinančio sprendimo, nurodančio sustabdyti darbus, kol bus pašalinti paveldosaugos reikalavimų pažeidimai, iškilusi grėsmė ar iki teismo sprendimo.

23 straipsnio 11 dalis. Ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki prašymo pateikimo gauti leidimą atlikti darbus savivaldybės paveldosaugos padaliniui turi būti pateikiami visi saugomo kultūros paveldo objekto ar objekto, kuriam pradėta skelbimo saugomu procedūra, tvarkybos darbų projektai ar visi projektai, kurių įgyvendinimas paveiktų tokio objekto aplinką. Šis padalinys, jeigu to reikia vertingosioms savybėms išsaugoti, suderinęs sprendimą su Departamentu, turi teisę pareikalauti, kad iki leidimo išdavimo projektas būtų pataisytas ar papildytas.

24 straipsnio 3 dalis. Departamentas, taip pat savivaldybių paveldosaugos padaliniai, valstybinių parkų, kultūrinių rezervatų direkcijos kartu su muziejais, bibliotekomis, archyvais, aukštosiomis ir bendrojo lavinimo mokyklomis:

1) kaupia, tvarko, sistemina, saugo ir skleidžia žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir jo apsaugą;
2) organizuoja su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;
3) leidžia kultūros paveldą ir jo apsaugą populiarinančius informacinius leidinius ir organizuoja paveldosaugos literatūros leidybą;
4) bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis rengiant radijo ir televizijos laidas ar rašinius apie kultūros paveldą ir jo apsaugą;
5) skatina kultūrinius renginius kultūros paveldo objektuose ir padeda valdytojams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims juos organizuoti.

27 straipsnio 4 dalis. Kultūros ministras tvirtina iš valstybės biudžeto lėšų, savivaldybių tarybos tvirtina iš savivaldybių biudžetų lėšų finansuojamas nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programas, taip pat tokių projektų rėmimo biudžetų lėšomis tvarką.

28 straipsnio 2 dalis. Savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybė gali kompensuoti iš savo biudžeto lėšų ne savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, bet jos teritorijoje esančio paskelbto saugomu kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus.

2019 m. turimais duomenimis Telšių rajone yra 713 kultūros vertybių (485 nekilnojamosios ir 228 kilnojamosios kultūros vertybės).  

Informacija apie Telšių rajono kultūros paveldą, konsultacijos teikiamos tel. nr. (8 444) 56 185, el. p. giedre.gudaviciene@telsiai.lt


Teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
 4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
 5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

Institucijos susijusios su paveldosauga

 1. LR kultūros ministerija
 2. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
 3. Kultūros paveldo centras

Paveldo tvarkybos reglamentai

 1. Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės
 2. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės
 3. Tvarkybos darbų rūšys
 4. Archeologinio paveldo tvarkyba
 5. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės
 6. Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės
 7. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės
 8. Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba
 9. Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės
 10. Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės
 11. „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas
 12. Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai

Informacija kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams


Prašymų formos

Dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo

Dėl žemės sklypo esančio kultūros paveldo apsaugos teritorijoje plano derinimo

Pavadinimas Aprašymo turinys
Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas objekto pardavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto. Pardavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – pardavėjas) apie ketinimą sudaryti sandorį prieš mėnesį informuoja Telšių rajono savivaldybės adminitracijos Kultūros ir turizmo skyrių. Per tą laiką skyriaus specialistas (paveldosaugos) turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama Lietuvos Respublikos Kultūros ministro nustatyta tvarka. Paslaugos administratorius, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu susiderinęs atvykimo laiką, apžiūri objektą, atlieka fotofiksaciją ir surašo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka pase užfiksuotos būklės, už tai atsako pardavėjas.

Kultūros paveldo objekto tikrinimo metu užfiksuota būklė įforminama Kultūros ir turizmo skyriuje registruojamu kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktu (toliau – patikrinimo aktas) (šių taisyklių priedas) dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas pardavėjui, o kitas saugomas Kultūros ir turizmo skyriuje.

Prašymas parengti kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą pateikiamas Kultūros ir turizmo skyriui.

Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Paslaugos suteikimo trukmė 30 kalendorinių dienų
Paslaugos gavėjas Fizinis / juridinis asmuo
Atsakingas skyrius Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius
Paslaugos vykdytojas Vyriausioji specialistė (paveldosaugos) Giedrė Gudavičienė
Prašymo forma (priedas)
Aprašymas interesantui  
Pateikiami šie dokumentai
 • Prašymas
 • Nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija
 • Objekto patalpų kadastrinių matavimų (inventorinio) plano kopija (jei aktas suyrašomas statiniui
 • Įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo)
 • Apmokėjimo už paslaugą patvirtinimo kopija, jei aktas surašomas ne vėliau kaip per 15  kalendorinių dienų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Senamiesčių ir istorinių miestelių statinių ir jų aplinkos tvarkybos darbų dalinis finansavimas

Dėmesio, Telšių rajono savivaldybės taryba 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-310 „Dėl paramos senamiesčių ir istorinių miestelių statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), pagal kurį, bus priimamos paraiškos 2022 metų daliniam finansavimui gauti. Paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 dienos.

 

 

 

 

Plačiau


Kultūros paveldo veiklos ataskaita

Stebėsena

2022 m.  2021 m. 2020 m. 2019 m.

 


Kultūros paveldo objektai Telšių rajone

[[#ex]]