2022-05-23 Atnaujinimo data: 2023-09-15
Spausdinti

Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa

Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa (toliau – Programa) skirta finansiškai remti fizinius ir juridinius asmenis, atitinkančius šių Programos nuostatai reikalavimus, įregistruotus ir vykdančius veiklą Savivaldybės teritorijoje.

Kiekvienais metais Telšių rajono savivaldybės taryba iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų skiria Programai įgyvendinti. 2023 m. sausio 26 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1 – 9 Programai įgyvendinti skirta 100 000,00 Eur. 

Kaip tai veikia?

Sprendimus dėl finansinės paramos skyrimo pareiškėjams priima Programos lėšų skirstymo komisija. Komisijos posėdis inicijuojamas pagal poreikį.

Programos lėšos naudojamos:

 • Palūkanoms už paskolas kompensuoti (kompensuojama iki 100 procentų palūkanų, bet ne daugiau kaip 1500 Eur per vienerius metus (per metus Paramos prašytojas gali kreiptis kelis kartus, kol susidaro 1500 Eur suma). Palūkanos kompensuojamos vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui dvejus metus. Teikiant Paraišką palūkanoms už paskolą kompensuoti paskolos sutartis turi būti galiojanti arba pasibaigusi ne daugiau kaip prieš 12 mėn.);
 • Rinkodaros priemonių išlaidos (reklaminiams leidiniams, skrajutėms, lankstinukams, stendams) kompensuojamos iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 400,00 Eur., o už viešinimo paslaugas (radijas, spauda, televizija ir kt.) iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 100,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vieną kartą metuose vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
 • Internetinių svetainių sukūrimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
 • Internetinių parduotuvių sukūrimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 750,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
 • Parodų, renginių, konferencijų ir seminarų, kuriuose įmonė pristato savo gaminamą produkciją ar teikiamas paslaugas, organizavimo (patalpų, įrangos nuomos, lektoriaus) ir juose dalyvavimo (transporto, patalpų, įrangos nuomos, dalyvio mokesčio, apgyvendinimo paslaugos) išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vieną kartą metuose vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
 • Verslo planų, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo, energetinio audito parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, parengimo išlaidos kompensuojamos iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 500,00 Eur. Išlaidos kompensuojamos vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
 • Kvalifikacijos kėlimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 150,00 Eur vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
 • Programinės įrangos įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300,00 Eur vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
 • SVV subjektams, pateikusiems paraiškas Užimtumo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) priemonę (toliau – VUI) ir gavusiems finansinę paramą VUI projektams įgyvendinti, įgyvendinantiems projektus Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, skiriama po 100 eurų vienai darbo vietai įkurti, išskyrus vadovo darbo vietą, bet ne daugiau kaip 300,00 eurų vienos įmonės vienam projektui įgyvendinti. VUI projektų dalyviai, norėdami gauti projekto dalinio finansavimo kompensaciją, Komisijai pateikia prašymą
 • Įmonės įregistravimo išlaidos (registrų centre, notaro, advokato, prekinio ženklo įregistravimo ar / ir anspaudo gamybos patirtos išlaidos) kompensuojamos įmonei įsikūrus ne anksčiau nei prieš penkerius metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos ir tik vieną kartą vienam fiziniam / juridiniam asmeniui. Kompensuojama iki 100 procentų išlaidų, bet ne daugiau kaip 150,00 Eur.
 • Nekilnojamojo turto, žemės ūkio ar kitos paskirties sklypų nuomos išlaidos iš dalies kompensuojamos (juridiniam ar fiziniam asmeniui įsikūrus ne anksčiau nei prieš trejus metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) ne daugiau kaip 1200,00 Eur per vienerius metus.

Paramos prašytojai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • būti įregistruoti VĮ Registrų centro Telšių filiale ir veiklą vykdyti Telšių rajono savivaldybės teritorijoje;
 • neturėti įsiskolinimų:
  • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
  • Valstybiniam socialinio draudimo fondui;
  • Telšių rajono savivaldybės biudžetui – valstybinės žemės ir turto nuomos mokesčio.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 • Fizinis ar juridinis asmuo, norintis, kad būtų  kompensuotos paskolos palūkanos, turi užpildyti Prašymo formą, sąžiningumo deklaraciją ir pridėti kitus prašymo formoje nurodytus dokumentus. Visais kitais atvejais prašymas teikiamas užpildant prašymo formą (4 priedas), pridedant Programos nuostatuose nurodytus dokumentus.

Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?

 • Visa informacija apie Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programą teikiama svetainės skiltyje "Verslas".
 • Taip pat šią programą kuruoja Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vaida Remezienė, tel. (8 444) 22 358, el.paštu vaida.remeziene@telsiai.lt;
 • Papildoma informacija.

[[#ex]]

Ataskaitos


Administracijos direktoriaus įsakymai 

Administracijos direktoriaus įsakymai 2023 m.

Administracijos direktoriaus įsakymai 2022 m.

Administracijos direktoriaus įsakymai 2021 m.

[[#ex]]